Rosta Erzsébet weboldala


Papesz - bal kézfejAz enyhén kúpos formájú kezek látszatra finomnak tűnnek, ami gazdája érzelmességére, érzékenységére, de mindenekelőtt összetett személyiségére utal. E megállapítást támasztja alá a tenyeret behálózó sok, szerteágazó, apró vonalka, melyek jelenléte komplikált lelkületű, érdekes, érdeklődő, fogékony egyéniségről tanúskodik.

Az ujjak végződései lekerekítettek és szögletesek, ezek az ismertető jegyek - mivel a kéz alakja nem mutat markáns formációt - a vegyes kéztípusra jellemzők. E kéztípust nem lehet egyértelműen a szögletes, spatulás, kónikus, pszichikus osztályok valamelyikébe sorolni, meglehetősen nehéz az ilyen kézfajta körülírása. A kéz típusát elsősorban az ujjak formája dönti el. Egy-egy kézen többféle ujjalakzat is megfigyelhető, jelen esetben a már említett ujjvégződések.

A vegyes kézre a gondolatok sokszínűsége, a célkitűzések változatossága jellemző. Akit ilyen kézzel áldott meg a sors, ügyesen alkalmazkodik az emberekhez és a körülményekhez. Szinte mindenhez ért, ám tehetsége kihasználásában tévelygő. Semmiben sem tud igazából elmélyülni, ezért szétforgácsolja energiáját, ismereteiben olykor felületes. Színes személyiségére jellemző, hogy bármilyen témában kiváló társalgó. Leleményes, különösen akkor, ha az megkönnyíti feladatát, munkáját. A szerencse nem befolyásolja túlságosan, majdnem minden feladatot egyszerűnek talál. Végtelen nyugtalan. Szereti az új gondolatokat, nem sokat foglalkoztatja, hogy a következő pillanatban mit csináljon. Tetteiben és érzéseiben praktikus, szenvedélyes, de e kéztípus ellentmondásossága miatt, ennek az állításnak olykor az ellenkezője is igaz lehet.

A lekerekített ujjvégek szerint nyitott, nem kirekesztő, emocionálisan stabil, míg a szögletes ujjvégződések jó értelmi képességre utalnak. A szögletes végződésű kisujj elég ritka, mert a kisujjra többnyire a kúpos végződés a jellemző. Ez azt jelzi, hogy inkább a tetteivel, mint a beszédével fejezi ki magát.

Papesz - jobb kézfejA domináns jellemvonások meghatározásában - a formákon és ujjvégződéseken kívül - a legerősebb ujjak is fontos szerepet játszanak. Mindenekelőtt a hüvelykujj és a mutatóujj fejlettsége, hossza érdemel figyelmet, ugyanis ha ez a két ujj a többinél erősebb, akkor érvényre jutnak a negatív hatások is.

Jelen esetben a hüvelykujjak erősek, a mutatóujjakra viszont ez csak részben igaz, ugyanis mindkettő rövidebb a gyűrűs ujjnál. Az ujjpercek vastagsága alapján - mely különösen a tőperc esetében szembetűnő - erős akarattal rendelkező személy keze látható a fotókon, aki megszerzi, amit kigondolt magának, és miután birtokába jutott, meg is őrzi azt.

Az ujjai hosszúak, ha a középső ujját a tenyerébe hajtja, körömperceik vége valószínűleg megközelíti a csuklóját, ez a testi-lelki harmóniát szimbolizálja. A mutató- és a középső ujj mindkét kezén a gyűrűs ujj felé hajlik, az előbbi azt jelzi, hogy néha elégedetlen önmagával, míg az utóbbi hangulata gyakori változására utalhat. Egyes elemzők szerint a mutató ujj (Jupiter-ujj) Szaturnusz-ujj (középső ujj) felé történő elhajlása azt sugallja, hogy a kéz gazdája szükségét érzi a Szaturnusz óvatosságának és felelősségtudatának. Egyúttal azt is jelzi, hogy kevésbé jellemző a személyre a Jupiter vezetőképessége és magabiztossága. Nem parancsolgat és közvetlenül nem is kér, hanem indirekt módon, személyes vonzerejét felhasználva veszi rá környezetét kívánságai teljesítésére.

A hosszú kisujj szellemi érdeklődést, spekulatív készséget, leleményességet, jó beszélőképességet szimbolizál. A kisujj vége enyhén kifelé hajlik, ez a sértődékenység jele.

Ujjpercei közel azonos hosszúak, ezek ugyancsak összhangot jeleznek, az érzelmi-lelki beállítottság és az ösztönös megérzés, valamint a mentális jellemzők és a testi erő, s a fizikai képességek között. Ha jól látom, a felső ízek valamivel hosszabbak a többinél, ez jó emberismeretre utalhat, valamint arról is informál, hogy az előbb említetteken túl, a szellemi érdeklődés az elsődleges.

Papesz - jobb tenyérAz ujjakon nem fedezhetők fel bütykök, ezért a simának látszó ujjak, impulzivitásról árulkodnak. Hajlamos első látásra, benyomás alapján véleményt kialakítani. A hosszú, sima ujjak, a személyiség intellektuális jegyeit emelik ki, egyúttal arról is júdáskodnak, hogy döntései meghozatalakor meglehetősen óvatos. Ezt az óvatosságot tovább erősíti az a vonalformáció, hogy az élet-, és a fejvonal egy ágból erednek.

A hüvelykujjak ugyancsak hosszúak, melyek erős jellemet és energiát jeleznek, ugyanakkor bizonyos egocentrikusságot is szimbolizálnak, olyan emberről adnak információt, aki szeret a figyelem középpontjában lenni. A hüvelykujj merevsége önfejűséget, makacsságot jelöl, ezt azonban ellensúlyozza a többi ujj viszonylagos hajlékonysága. A hüvelykujj körülbelül 60 fokot zár be tenyerével, ezek szerint toleráns, nem kirekesztő. A hüvelykujj második perce az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló gondolkodásmódot, ítélőképességet fejezi ki, mivel ez a perc hosszabb a körömpercnél, jelzi, hogy erős ellenőrzés alatt tartja cselekedeteit. Ugyanakkor a második perc kissé elkarcsúsodik, ami azt jelzi, hogy a makacssága ellenére olykor meggyőzhető.

A hüvelykujj a külső élén, ahol elhagyja a tenyeret, világosan kivehető szöget zár be a kézzel, melyet az irodalom az „idő szögének” nevez. Jelenléte az idő rendjét, rendezettségét mutatja, mely szabályszerűség megnyilvánulhat a ritmus, a zene szeretetében, vagy ösztönös - mondhatni belülről fakadó - pontosságot jelezhet. Mások szerint ez a jel kifinomult humorérzékről is tanúskodhat.

A kézfej felől nézve a hüvelykujj körmének nagy része látható, ami azt jelzi, hogy a hüvelykujj igazodik a többi ujjhoz, mintegy felsorakozik mellettük, vagyis a hüvelykujjal reprezentált akaraterő szolgája a többi ujj által sugallt vágyaknak, érdeklődési köröknek.

A körmei hosszúak (nem hosszúra vágottak), szélesek, enyhén boltívesek, ezek alapján nyitott, nagylelkű, békességre törekvő. A körmök nagy holdjai (a holdak átlagos hossza a körömének egyötöde) jó vitalitásról tudósítanak, azt jelzik, hogy a szív erőteljes munkával képes megfelelni az igényeknek.

Az ujjak alatti dombok közül mindkét kézen a gyűrűsujj alatti látszik a legfejlettebbnek. A magasan elhelyezkedő dombcsúcs művészi érzéket, a szép dolgok szeretetét fejezi ki. Az ilyen dombbal bíró személy ritkán feszélyezett, élvezi a társaságot, és nem szívesen dolgozik magában. Ugyanakkor nem munkamániás. Szereti viszont magára vonni mások figyelmet, és szívesen söpör be több dicséretet, mint amennyit megérdemel.

Papesz - bal tenyérA többi domb közül fejlett a kézél Hold-dombja, és az életvonal által határolt Vénusz-dombja normális méretű. A Hold-domb józan gondolkodást, jóindulatot, jó memóriát, nagyfokú érzékenységet jelez, amit a tenyér sok apró vonala is alátámaszt. Hajlamos megszínezni az eseményeket. A normál Vénusz-domb a fejlett Hold-dombbal meghatározó érzékiséget jelöl.

Az életvonal szabályos, hosszú, szépen ívelt, egyenletesen sima, töretlen, a vége felé azonban elágazik, az egyik ág a sorsvonalba fut. Ez a jel a kézkönyvek leírása alapján azt jelenti, hogy élete utolsó szakaszában hazát változtat. Az életvonal a fejvonallal együtt indul és egy darabig közösen futnak, ami megfontoltságot, óvatosságot, egy-egy döntés előtt hezitálást jelez. E tétovázás miatt néha elszalasztja a jó lehetőségeket.

A fejvonal eredetéről már tettem említést, a vonal kezdetben egyenesen indul, majd enyhén lejt. Ez a formáció egyensúlyt szimbolizál az anyagi és a szellemi dolgok között. Mivel a fejvonal az életvonal közelében fut, ez nagyon növeli érzékenységét, de a fejvonal a szívvonalhoz is közel van, ami viszont azt jelenti, hogy gyakorta a feje uralja a szívét.

A fej- és a szívvonal közötti tér, az ún. „asztal” összeszűkül, ami légúti panaszokra figyelmeztethet. A fej- és fejvonal között látható kis összekötő vonal jelzi, hogy intellektusát jól kiegészíti érzelemvilága. A fejvonalon látható hullám gyengíti a vonal erejét, korlátozva a jó tulajdonságokat.

A szívvonal az indulásnál zavart, ez élete kezdetén előforduló lelki problémák jele. A kicsi távolság a szív- és a fejvonal között bizonyos gátlásosság, vagy élete korai szakaszában a család erős befolyásának a jele. A Merkúr- és a Nap-domb alatt kiszélesedő szívvonal joviális embert jelképez. A szívvonal a mutató- és a középső ujj között végződik, egyensúlyt, vagy átmenetet képezve a Jupiter idealizmusa és a Szaturnusz pesszimizmusa között.

A Hold-dombról eredő sorsvonal alapján boldogulása, karrierje mások jóindulatától és hangulatától is nagyban függ, illetve függött. A sorsvonal egyenesen fut felfelé, de a tenyér közepétől elhalványul, melynek az az olvasata, hogy a kitűzött célja gyakran csak fél sikerrel végződik, vagy végződött. A csuklóvonalból induló Nap-vonal viszont elért sikereket jelez.