Rosta Erzsébet weboldala


NoName - Jobb tenyér lenyomataA modern kézolvasás osztályozása szerint a kezek leginkább a Föld típusra hasonlítanak, azonban az egyezés a típus ismérvekkel közel sem teljes, ezért a karakterjellemzők közül általánosságban elsősorban a rövid ujjú, szögletes kezek pragmatizmusa, gyakorlatiassága emelhető ki.   

A viszonylag széles, szögletes kéz papír finomságú bőrrel nem - a Föld típusra általában jellemző - fizikai, hanem inkább intellektuális értelemben vett praktikusságot jelez. Ez elsősorban a tisztviselők ellenőrök/felügyelők és a hivatalnokok körében elterjedt.

A tenyér dombjai (a kéz gazdájának közlése szerint) átlagosan fejlettek, a tenyér négy negyede közül a Vénusz-dombot magába foglaló a legerősebb. Ez azért fontos, mert a Vénusz-negyed, mely az eltárolt tápanyag és fizikai energia „akkumulátora”, a termékenység, az életöröm, érzelemgazdagság, az érzéki és szaporodási ösztön mutatója.

Amellett azt is fontos megemlíteni, hogy a jól fejlett (telt) hüvelykujj párna, rugalmas Vénusz-domb tulajdonosának hagyományosan művészi képességeket tulajdonítanak. Valójában azonban a fejlett hüvelyk-párna az életerőt, a melegséget az élet szeretetét jelzi, mely kellő energiát nyújt a veleszületett képességek realizálásához. A legtöbb előadóművészt a nagy és telt Vénusz-domb, illetőleg erőteljes vitalitás jellemzi.

NoName Bal tenyér lenyomataA tenyér bőrének textúrája papír finomságú (szintén közlés), és időnként nedves tapintású. Ha a tenyér meleg napokon, vagy a szobában egy forró kályha mellett ülve nedves, az teljesen természetes, vagyis ilyenkor nincs különösebb jelentősége. A normál körülmények között nedves tenyér azonban szorongást, vagy felfokozott érzékenységet jelez. Mivel a kezek birtokosának a tenyerei csak egyes időszakokban nedvesek, az ezzel jelzett „érzelmi hullámzások” átmenetiek. A papírra emlékeztető bőr textúra - bár érzékeny - a selymes tapintásútól eltérően nem elegendően finom és vékony a tisztán intuitív érzékeléshez, az ilyen kezű személyeknek már vizuális, verbális és információ-alapú ingerekre is szükségük van. Az olyan környezetet szeretik, ahol kicserélhetik a gondolataikat, vagyis a kommunikáció rendkívül fontos a számukra.

Ugyancsak közlés alapján tudtam meg, hogy az ujjak hajlékonyak, ami gazdájuk mentális fogékonyságára és meggyőzhetőségére utal. Ugyanakkor a flexibilis ujjak azt is jelezhetik, hogy nem időznek el hosszasan valamilyen probléma vagy idea magvalósítása fölött, hanem hirtelen ötletektől vezérelve az egyik témáról a másikra ugrálnak.

Az ujjlenyomatok zöme - a gyűrűs ujjak céltábla örvényei, és a bal kéz mutató ujjának sátras íve kivételével - hurok (ulnáris hurok), ami teljesen természetes, ugyanis ez a leggyakoribb rajzolat-típus a kezeken. Számuk – a tíz rajzolatból 7 a hurok – átlagosnak tekinthető, ezért egyedi információt nem hordoz a tulajdonosukról.

Noname ujjlenyomataiAz elhelyezkedésük, az ujjak tengelyével bezárt szögek viszont már több figyelmet érdemel. Ezek értelmezésével kapcsolatban Edward T. Campbell megfigyeléseit használtam fel, aki szerint az ujjbegyeken található hurok mintázatok a viselkedés, illetve a karakter jellemzői közül elsősorban a becsületességről (egyenességről), megbízhatóságról, lojalitásról tanúskodnak. (A hurkok megítélésében csak akkor tesz különbséget az aktív és passzív kezek között, ha az egyiken ulnáris, a másikon pedig radiális található, azonban a jelen esetben mind a hét hurok ulnáris.)  

A hüvelykujj hurok rajzolata együttműködő természetet, rugalmasságot és változó szemléletmódot jelez. Tulajdonosától ugyan nem idegen a versengés, ha választani kell, inkább a csapatsportot részesíti előnyben, vagyis szívesen dolgozik együtt másokkal. Általában kerüli a harcot, az közvetlen összecsapást. Mivel a hurok a hüvelykujj tengelyével kb. 30 fokos szöget zár be (a csúcsa/legnagyobb görbületű része „Campbell óráján” – a kéztől függően – 11 vagy 1 órát mutat) általában Noname Jobb kéz gyűrűs ujj - örvénybecsületes a munkatársaival, megbízható kollegina, kivéve azokat az eseteket (szituációkat), melyekben ez a családját vagy közeli barátait károsan érintheti. Azonban ilyenkor is megpróbálja elkerülni a veszekedést.   

A mutató ujjon megszokott jelenség az ulnáris hurokrajzolat. Az ilyen személy döntéseit elsősorban a külső körülmények inspirálják. A pillanatnak él, a küszöbön álló és legfontosabbnak ítélt feladatokra koncentrál. Amikor például éhes, ebédet tervez vagy készít, Az élet dolgaiban viszont meglehetősen becsületes.

A középső ujj hurok mintázata szerint általában megpróbálja betartani a szabályokat és az előírásokat, a kivételt itt is képezi, amikor a „törvénytisztelete” kárt okozhat a családjának vagy a közeli barátainak.

A kisujj hurok rajzolatának milyensége a becsületesség, illetve a szavahihetőség mértékéről tanúskodik. A hurokcsúcsok ez esetben is a 11 vagy 1 órára mutatnak, melyek a jóindulatúan becsületes személy ismérvei. Általában szavahihető, kivéve, ha az igazmondásával fájdalmat okoznak valakinek, vagy legalábbis úgy érzi. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a „kegyes (bocsánatos) hazugság”, vagy az „ártatlan füllentés” a jellemzője.

Bár az előbbiekben említett hurok mintázatok jelentősége sem elhanyagolható, az egyedi jellemzők szempontjából sokkal fontosabbak a ritkábban megfigyelhető egyéb bőrléc-rajzolatok.

NoName Bal kéz mutató ujj - sátras ívAz ujjlenyomatok között két „céltábla” örvény található, melyek a gyűrűs ujjakon helyezkednek el. (Az örvény rajzolat sokkal ritkább, mint a hurok rajzolat, a gyűrűs ujjakon azonban egyáltalán nem szokatlan.) Általánosságban ezek eredeti kreativitást jeleznek, egyedi öltözködési, zenei és művészi ízlésről tanúskodnak, és kiemelkedési vágyat mutatnak. A birtokosukra többnyire jellemző perspektivikus látás, jó szín- és térérzék gyakran tervezési, vizuális és általános művészi képességekkel társul. Tehetségük nem feltétlenül festményekben, szobrokban vagy egyéb műalkotásokban nyilvánul meg, hanem például az ízléses, a színeket jól és ötletesen harmonizáló öltözködésükben, otthonuk egyedi és eredeti berendezésében, díszítésében nyilvánulhat meg. Általában az apró részletekre is odafigyelnek. Mivel erősen összpontosítanak arra, amit éppen csinálnak, nem szabad megzavarni őket a ténykedésükben. Ez ugyanis rendkívüli módon irritálhatja őket. Egyidejűleg csupán egyetlen feladatra képesek megfelelően koncentrálni.

A passzív kéz mutatóujján felfedezhető sátorszerű ív rajzolat viszont már kétségkívül a ritkán megfigyelhető mintázatok közé tartozik. E formáció gazdáját a gyors mentális és érzelmi válaszok, eleven és színes önkifejezés jellemzik. A sátras ív célorientált és úttörő gondolatokkal „megáldott” személyt jelez, akinek a belső ereje lehetőséget teremt, hogy használja ezt az „ajándékot”. Erős hajtóerő működik benne, az impulzusai azonban időnként kiszámíthatatlanok. Ezért egyáltalán nem szokatlan, hogy elveszíti a lelkesedését, és fásulttá válik. Ennek megelőzése érdekében rendszeresen a természetbe kell visszavonulnia, hogy felélessze belső hajtóerejét, újra „feltöltse magát”.     

NoName ikerhurokAz aktív kéz (jobb kéz) Hold-dombján - de lehet, hogy a balén is (ebben azonban - noha a lenyomatot nagyítóval is megnéztem - nem vagyok biztos) - kettős (dupla) hurok formáció található. Ez a hurok - melyet ikerhuroknak is neveznek - olyan (úgy működik), mint egy örvény (egyes szakértők szerint - mivel két trirádiusza van - az is), mely folyamatosan felkavarja a tudattalant. E mintázat birtokosainak életét érzelmi hullámzások, erőteljes hangulatváltozások jellemzik. Gyakran nem is tudják igazán, hogy valójában mit éreznek. Fontos azt is észrevenni, hogy az egymásba fonódó két hurok a jin és a jang szimbólumra emlékeztet, ezért nem meglepő, hogy az ilyen ikerhurokkal rendelkező személyek olykor a másik nem tulajdonságait mutathatják. Normális körülmények között a jing és a jang erők egyensúlyra törekednek, kiegyenlítik egymást. Ebben sokat segíthet egy stabil partner.

Szemügyre véve a tenyér fővonalait, az életvonal a legmarkánsabb, de fej- és a szívvonalak minősége sem hagy aga után sok kívánnivalót. Viszont mindkét tenyéren feltűnő, hogy a fej- és az életvonalak kezdetben „összekapaszkodnak”, és csak a mutatóujj tengelyét elhagyva válnak szét az útjaik.

A szívvonal végig egyenletes ívű, a vége kissé elvékonyodik, és a mutató- és középső ujj között, a Jupiter-domb ulnáris oldalán ér véget. A vonal mélységét a lenyomat alapján nem tudom megítélni, ezért itt csak annyit jegyzek meg, hogy minél hosszabb és mélyebben árkolt a szívvonal, annál erősebbek tulajdonosának érzelmi válaszai, reakciói. Ezen kívül még azt érdemes megemlíteni, hogy az ilyen egyenletes ívet lerajzoló szívvonal kiegyensúlyozottságot jelez a racionális és az érzelmi „én” között.

Az együtt induló és egy darabig együtt futó fej-és életvonalakról azt állapították meg, hogy minél később válnak el egymástól e fővonalak, annál inkább ragaszkodik a kéz gazdája a „járt úthoz”, vagyis az általa ismert dolgokhoz. Ugyanez a formáció viszont arra is utalhat, hogy a gyermekkorát a szülei dominálták, sokszor a beleegyezése nélkül is ők döntöttek a jövője fölött, s ezért felnőttként kevésbé bízik meg a saját véleményében. Emiatt kevésbé vállalkozó szellemű vagy kockázatvállaló.

Egyébként a fejvonal átlagos hosszúságú, és mindkét kézen - a bal kézen a gyűrűs ujj alatt, a jobbon kissé előbb - villába ágazik, melyeknek alsó ágai a Hold-dombra futnak fel. Az ilyen fejvonal olyan embert jelezhet, aki egyszerre képes kifejezni személyisége különböző oldalait. Mivel a fejvonal egyenesen futó ága az ésszerűséget, a praktikus megközelítést, a másik pedig az intuíciót, a képzeleterőt jellemzi, e formáció gazdájának racionalitásra és álmodozásra egyaránt szüksége van.  

Az életvonal mélyen árkolt, hosszú, és a csuklóvonal fölött, a tenyér közepén végződik. A hosszú és mélyen árkolt életvonal kellő erőt és állhatatosságot biztosít a problémák átlátásához. Olyan személy jellemzője, akinek a fontos az otthonteremtés és a családja. Jó látja a realitást, két lábbal a földön jár. A lenyomatot nézve úgy tűnt, mintha a passzív kézen dupla életvonal lett volna. Ha ez a valóságban is így van, e formáció azt jelezheti, hogy a szülei – alkatukat, karakterüket, lelkületüket tekintve – nagyon különböztek egymástól.

Végezetül – mivel a kért néhány soros információ helyett egy egész oldalas kézírást kaptam – az értékelést ez utóbbi alapján néhány további gondolattal is kiegészítem.  

A keskeny, jobboldali margó a tetterős, kényszer nélkül cselekvő emberek jellemzője, olyané, aki buzgón keres új célokat és dolgozik a megvalósításukon, figyeli az előrehaladást és a jövőbe nézve állandóan az foglalkoztatja, hogy mit tegyen legközelebb.

Ha viszont - mint a jelen esetben is - a keskeny jobb margót egy viszonylag széles baloldali kompenzálja, az írás gazdája józan ítélőképességű, kész azonnal megragadni a lehetőséget, ami közelebb viszi a céljához. Döntéseiben Seneca mondása motiválja: „A szerencse (siker) az, amikor a felkészültség találkozik a lehetőséggel.”

NoName kezirasaA baloldali margót tudatosan választja meg az ember, míg a jobboldali felett kisebb mértékű kontrollt gyakorol. Emiatt az előbbi az ideális „ént” reprezentálja, vagyis azt, aki a szöveg írója lenni szeretne, az utóbbi viszont inkább a valódi „ént” jeleníti meg. Erős önfegyelem és akaraterő kell ahhoz, hogy minden új sort pontosan ott kezdjünk, ahol a felette lévőt. A baloldali margót hosszan megtartani képes személy sohasem hoz döntéseket azelőtt, mielőtt megvizsgálná a lehetséges kimeneteleket. A szinte tökéletes egyenest formázó bal margó rendszerint olyan ember alkotása, aki tudatosan sokat ad a külsőségekre, sem magának sem másoknak nem enged meg semmi lazaságot. Amilyen merev a margója, annyira merev a viselkedése és a gondolkodásmódja. Az ilyen merev személlyel nem könnyű együtt élni, vagy dolgozni, mert nagyon magasak az elvárásai. (Itt azonban nem ennyire szélsőséges a helyzet, mert csak messziről nézve egyenes a margó!)

A lefelé ívelő (lejtő) sorok a fáradtság vagy a betegség jelei, de általános pesszimista attitűdöt, életkilátást is jelezhetnek. Ez esetben kifejezetten hasznos az a javaslat, hogy több írásmintát is elemezni kell a valódi jelentés megállapításához. A sorok alapvonalának lejtése azt is jelezheti, hogy a szöveg írója valamilyen okból gyengének érzi magát, hiányzik belőle az energia és a lelkesedés, mely ahhoz kellene, hogy hatékonyan követhesse a céljait. Ha egészséges, arra kell gondolnunk, hogy valamilyen külső esemény a kedvét szegte, vagy elhasználta az erejét. (Mindezeket a megállapításokat azonban mérsékli az a tény, hogy a sorok lejtése igen enyhe.)

A mérsékelten jobbra dőlő írás a társaságkedvelő, gyengéd emberek sajátja. Ugyanakkor azonban bizonyos mértékű szubjektivitást is jelez. A szöveg írója nem hiszi, hogy a logika és az ésszerűség mindenekfölött áll, fontosabbnak tartja azt, amit érez. Azonban kellő önuralommal bír, és nem engedi, hogy teljesen az érzelmei domináljanak. Miközben a véleményét, elgondolásait megosztja másokkal, a vitában azonban nem fél attól, hogy engednie kell, ha a helyzet úgy kívánja.

A kézírást azonos (egyenletes) sorközök jellemzik, a sorok mérsékelt távolságra vannak egymástól. Ez szellemi tisztaságot és rendszeretet jelez. Az ilyen személy képes előre megtervezni a tennivalóit, és időben hatékonyan megszervezni az életét. Kellő időt és teret hagyva, előre felkészül a váratlan eseményekre is,

A stabil, kiegyensúlyozott szóközei szerint könnyen meg tudja állapítani, hogy mekkora térre van szüksége. Elvárja, hogy a környezete (ismerősei, munkatársai) tiszteljék a magánéletét, Ugyanakkor ő is mindenkinek megadja azt, amit megérdemel. Jól érzi magát a nagyobb társaságban, ám amikor szükségesnek tartja, egyedül tölti el az idejét. A szociális életében általában konvencionális, viselkedésével alkalmazkodik csoportja normáihoz.

A betűközei ideálisak, ami az alkalmazkodó- és kompromisszumkészségét mutatja. Viselkedése természetes és barátságos, ám a kedvességét nem viszi túlzásba, annyit ad ki az érzéseiből, amennyit a helyzet megkövetel. Nyitott az új gondolatokra és nem késlekedik megváltoztatni a véleményét, ha valamire a korábbi elképzelésénél jobb megoldást talál.

A girlandos íráskötés barátságos, társaságkedvelő emberre utal, aki szívesen hoz létre kapcsolatokat másokkal, gyengéd, rugalmas és könnyen kommunikál. Azok az emberek, akik kiválóan dolgoznak össze a társaikkal, általában a girlandos betűkötést alkalmazzák.