Rosta Erzsébet weboldala


Mivel a tizenhét két hibátlan szám - egy négyzetszám és egy téglalapszám (más megközelítésben egy négyzetszám kétszerese: 2*9=18) - között áll, a püthagoreusok igen rossz véleménnyel voltak róla. E negatív tulajdonsága miatt az obstrukció, a szembenállás szimbólumának tartották. Annak ellenére, hogy vannak e számnak „szerethető” sajátosságai is. Például a 17-es az első olyan prímszám, mely négy egymást követő prímszám összege: 17 = 2 + 3 + 5 + 7. És abban is egyedülálló, hogy ő a legkisebb egész, mely kétféleképpen felírható egy négyzetszám és egy köbszám összegeként: 17 = 3^2 + 2^3 = 4^2 + 1^3. Az is érdekes, hogy - miközben a 17 a nyolcadik a prímszámok sorában - ha numerológiailag redukáljuk (a számjegyeit összeadjuk), ugyancsak 8-at kapunk. (17 -> 1 + 7 = 8). Ráadásul mindezeken kívül az első két tökéletes szám - a 6 és a 28 - számtani közepe.

Az egyiptomiak utálata már érthetőbb, ugyanis Athyr hónapjának 17. napján, holdtöltekor ölték meg szeretett istenüket, Oziriszt, és vetették Tüphon ládájában testét a folyóba. És - a 13-ashoz hasonló baljóslatú értelmezése miatt - Itáliában sincsenek elragadtatva e számtól. Valósággal kerülik a használatát, a magasabb épületekben nincs 17. emelet, a szállodákban 17-es számú szoba, a repülőgépeiken 17-es ülés, ugyanis a tizenhét római számmal írva XVII, amit a latin „éltem”, vagyis meghaltam (halott vagyok) jelentésű VIXI szó anagrammájának és numerikus értékének tekintenek.

A fentiektől eltekintve azonban többnyire semleges vagy inkább pozitív e szám megítélése, és - különösen Közel-Keleten - fontosnak tartják megjelenését, értelmezését. A szám kisázsiai elterjedésében valószínűleg szerepet játszik, hogy Khaldi, a mai Örmény felföld területén elterülő Urartu királyság legfőbb istene tizenhét ökör- és 34 (2x17) juháldozatot kapott. A Bibliában a vízözönnel kapcsolják össze e számot, mely a második hónap 17. napján kezdődött, és a csak a hetedik hónap 17. napján ért véget. Ekkor érte el Noé az Ararátot. Ettől kezdve a 17-et a bárkával, vagy a vízen való hánykolódással társítják, ezért tart 17 napig Odüsszeusz útja, miután elhagyja Kalüpszót. És ez magyarázhatja a régi görög tradíciót, hogy a hajó készítéséhez szánt fát a hónap tizenhetedik napján kell kivágni.

Az ókorban viszont a 17-es sok esetben a hadviseléssel és a hősiességgel kapcsolódott össze. Naram-sin (egyiptomi uralkodó) 17 alkalommal szállta meg Szíriát és Kisázsiát, Thutmosis pedig 17 győztes csatát vívott. Bár történelmi tény, mégis furcsa egybeesés, hogy 999 és 1030 között Ghazna királya, Mahmud csapataival tizenhétszer ereszkedett le az afgán hegyekből Északnyugat-Indiába.

Az ókori görög filozófusok már jóval előbb tudatában voltak e szám fontosságának. Arisztotelész például felfedezte, hogy a hexameter 17 szótagból áll, miként azt is, hogy a líra két középső húrjának 9 : 8 a frekvencia aránya, vagyis a két zenei hang távolsága egy nagy egész hangnak (egyszerű zenei intervallumnak) felel meg.

Poszeidoniosz (i.e. 136k – i.e. 51), a sztoikus filozófus pedig az emberi léleknek 17 részét vagy képességét különböztette meg. Talán az ő hatásának is szerepe van abban, hogy az első jelentős muszlim alkimista, a főként a 8. században tevékenykedő Jabir Ibn Hayyan (ismertebb nevén Geber) a 17-es számot találta az anyagi világ alapjának, mely az 1:3:5:8 sorozatból tevődik össze, vagyis ezek a számok képezik minden másnak az alapját. Az ötös szám köré épülő, klasszikus mágikus négyzet bal alsó sarkában ez a négy szám áll, melyeket összeadva 17-et kapunk, míg a maradék összege, a tipikus iszlám holdszám, a 28.

  4     9     2    
17 3     5     7  = 28

 

  8     1     6    

 

A későbbi iszlám - elsősorban a síita – tradíció a 17-es szám egyéb sajátságait is feltárta. Gyakran bukkan fel ez a szám török bektashi dervis rend hagyományában. Ali ibn Abi Talibnak, a rend legfőbb vallási tanítójának 17 társa volt, istenüknek napjában háromszor 17 imát ajánlottak föl. Tizenhét szentjük van, akik a 17 török kézműves egylet patrónusai. A muszlim folklórban koronázás közben 17 jó tanácsot súgnak az uralkodó fülébe.

A népszerű török legendák (Abu Muslim, Malik Danishmand meséi) 17 ókori háborút említenek, és gyakori, hogy 17 hőst ölnek meg, vagy az, hogy a főhős 17 sebet kap. Később azt is megpróbálták bebizonyítani, hogy 17 a híres török muszlim hősök legtöbbjének névértéke. Bár ez utóbbi túlságosan erőltetettnek tűnik, spekulációikat bátorította néhány numerológiai körülmény. Így például, ha Muhammad Ali Salman nevei kezdőbetűinek számértékeit – M=40, A=70 és S=60 – összeadjuk, 170-et, vagyis a 17-nek a tízszeresét kapjuk eredményként. A 17 háromszorosa az 51, mely szám ugyancsak megjelenik a síita hagyományban: A tisztaság testvérei 51 fejezetből áll. Fontos volt e szám a síitából kiszakadt Ahl-e-Haqq kurd-perzsa szekta követőinek is, a középkori egyiptomi történészek a 17-est szerencsés számként említik.

Gyakran jelenik meg ez a szám a Bibliában is. József 17 éves volt, amikor a bátyjai 20 ezüstpénzért eladták. (Ter 37: 2, 28) Rechabeám, Salamon fia tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. (1Kir 14.21) Jehunak a fia, Joachász lett király Izraelben, Szamariában, tizenhét esztendőre. (2Kir 13.1)

Isten tízparancsolatát a Kivonulás (Mózes második) könyvének első 17 verse ismerteti. Jákob 17 évig élt Egyiptom földjén (1Mózes 47.28) Jézus 17 éven át vándorolt, mielőtt elkezdte népét tanítani és szolgálni. Szűz Mária rózsafüzér imádsága 17 Miatyánkból és 153 Üdvözlégy Máriából áll. (A 153 az első 17 szám összege.) A Talmudban az olvasható, hogy a komplett Tóra eredetileg 17 könyvből állt. Jakab 17 évvel Jézus halála (keresztre feszítése) után írta apostoli levelét. Tizenhét nap választja el Szűz Mária bemutatásának (november 21.) és Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának (december 8.) ünnepét.

Ha pedig alaposabban körültekintünk, találkozhatunk e számmal sokfelé máshol is. Tutanhamon király múmiája 17 vászonba volt becsavarva. A Parthenon 17 oszlop hosszúságú. Japán legkorábbi teljes írott emlékének a 604-ből származó, Sótoku hercegnek tulajdonított 17 cikkelyes alkotmány tekinthető. A japán haiku 17 szótagú vers.

Shakespeare 17 vígjátékot írt a 17. században.  Hamlet 17 évig regnált. A francia forradalom 1789-ben volt (8+9 = 17). Beethoven 7 vonósnégyest írt. Handel Vízi zenéjének premierje 1717. július 17-én volt.

Libanonban 17 hivatalosan elismert vallási felekezet él: 5 iszlám csoport, 11 keresztény (4 orthodox, 6 katolikus, 1 protestáns) és 1 zsidó.

A periódusos rendszer 34-es (17x2) rendszámú elemét, a szelént Jöns Berzelius (1779 - 1848) svéd kémikus fedezte fel 1817-ben (1+8+1+7 = 17).

Jól ismert feladvány a 17 teve problémája: egy sejk, akinek három gyermeke és 17 tevéje van, mielőtt meghalna, úgy rendelkezik, hogy a legidősebb fiú kapja vagyonának a felét, a második a harmadát, míg a legkisebb az egy kilenced részét. Kérdés az, hogy miképpen osztozzanak meg a tevéken. (Megoldás: kölcsönkérnek egy tevét, majd miután teljesítették apjuk végakaratát, visszaadják azt tulajdonosának. A legidősebb fiú 9, a középső 6, a legkisebb pedig 2 tevét kap.)