Rosta Erzsébet weboldala


A kilences után következő tízes az első kétjegyű szám. Mivel az egyessel kezdődő számsort a nulla zárja, különös jelentőséggel bír. Az első négy szám összegeként (1+2+3+4=10) a ciklus végét, a befejezettséget jelöli, ezért Isten számaként él a köztudatban.

Egy másik variáció szerint, ha leírjuk növekvő sorrendben az egyjegyű számokat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), majd az elsőt és az utolsót sorra kivesszük a sorozatból, és a kapott számpárokat összeadjuk - 1+9=10, 2+8=10, 3+7=10 és 4+6=10 - azt látjuk, hogy az eredmény minden esetben tíz lesz. Egyedül az ötös szám az, amely pontosan fele a tökéletes tízesnek. Ennyi az ember kezén és lábán az ujjak száma.

A tízes szám megjelenése még az özönvíz előtti időkre nyúlik vissza. A kaldeusok mondáiban tíz király szerepelt, a kínaiak képzetében tíz császár élt, az Ószövetség tíz hősről tesz említést, és állítólag a vízözön során elsüllyedt ősi földrészt, az Atlantiszt tíz herceg kormányozta.

A primitív népeknél a két kéz jelentette a tízet, ezért ezt a számot alkalmazták a kitűzött cél, birtoklási vágy, a teljesség szimbolikájaként. Az egyiptomiak tíz napból álló időegységet használtak, erről tanúskodik a mesék királyfia, aki tíznapos gondolkodási időt kért. A kínaiak számrendszere a kettes mellett ugyancsak a tízes volt, hagyományaikban fellelhető a tíznapos hét, a tíz napisten és a tíz irány is.

A görögök is tízes számrendszert használták. Tízen voltak az athéni tisztviselők, a stratégák, az agronómusok, a számvevők és a kincstárnokok. Az ókori rómaiaknál is meghatározó volt a tízes rendszer, valószínűleg a görög minta alapján osztották fel a vidéket tíz kúriára, tizedet adtak a terményekből és az áldozati állatokból, tíz lovas alkotott egy katonai egységet. A közigazgatás tíz elöljárót, tíz követet, tíz kezest, tíz tanút alkalmazott. A régi Rómának tíz védőistene volt: Jupiter, Janus, Mars, Vesta, Juno, Minerva, Ceres, Fortuna, Saturnus és Vulcanus. Az évet tíz hónapra tagolták: az első négy hónap a március, az április, a május és a június volt, ezután következett a sorszám szerinti ötödik hónap, a quintilis, amely később Julius Caesar tiszteletére kapta a július nevet; a hatodik hónap a szextilis, amely Octavianus Augustus császár után lett augusztus; a hetedik szeptember, a nyolcadik október, a kilencedik november és végül a tizedik a december, melynek neve a decem (tíz) szóból származik. A tízes osztályozásra utalt a rómaiak által gyakorta használt Decimus vezetéknév is.

Az indek Visnu isten tíz inkarnációjáról tudnak, Siva feleségének a tízkarú Durgát tartják. Az Új-Zélandiak képzetében a tíz éghez tíz alvilág tartozott; őslakóik, a maorik szent számként tisztelték a tízest. Az egyik melanéz mítoszban egy teknősbéka tíz tojásából születtek a férfiak és a nők.

Az Ótestamentumban - Mózes révén - Jahve tíz csapással sújtotta az egyiptomiakat. Istennek tíz parancsolata maradt fenn, amelyet Mózes hirdetett ki a Sínai-hegyen. A tízparancsolatnak megfelelően Jahve tízszer szólalt meg. A hébereknek a vízözönig tíz pátriárkájuk volt. Noé tizedik leszármazottja Ádámnak, Ábrahám pedig Noé tizedik utódja. Ábrahám mindenből tizedet juttatott Istennek, a levitákat papi tized tized illette meg, a zsidó sírkő felavatásához tíz emberre volt szükség. Jézus tíz bélpoklost gyógyított ki betegségéből.

A zsidó Széfer Jecirában a tízes szám a világrend alapja, mely a világban uralkodó minőségek összességét szimbolizálja, képessé teszi az emberi elmét, hogy megértse a világi dolgok és az isteni cselekvések összefüggéseit. A Zohárban a tíz ujj a tíz szefirotot jelképezte, a tíz szefirot pedig a szentek szentje, amely összeköti a Teremtőt a Világgal.

A tíz parancsolathoz hasonlóan, más vallásokban is felfedezhető a tízes, de a buddhizmusban és a taoizmusban, mint erény szerepel. A buddhizmus tíz transzcendentális erénye: a jótékonyság, az erkölcsösség, a türelem, az erény, az elmélyedés, a bölcsesség, a helyes eszköz használata, a tudomány, az ájtatossági fogadalom és a határozott szándék. A taoisták legfontosabb tíz erénye: a szülők, az uralkodó és a tanító tisztelete, az élőlények szeretete, türelem, tisztaság, önfeláldozás, az élőlények táplálása és a növények újjászületéséről való gondoskodás; út menti fogadók és szálláshelyek létesítése, mindenki segítése, a tudatlanok felvilágosítása, valamint a taoista szent könyvek olvasása, füstölés, virág és egyéb áldozatok bemutatása. Egyébként a taoisták képzeletében a pokolnak tíz ítélőszékében tíz pokolkirály uralkodik.

A muzulmánok az eget tíz állattal és azok gazdáival azonosítottak: a bárány volt Ibrahim, a szamárkanca Bálám, a bibic Bilkisz, a cethal Júniusz, Mohamed lova Burák, az ökör Músza, a galamb Núh, a teve Szálih, Aszháb al-Kahf kutyája Kitmir, a hangya Szlaimán.

A buddhista mitológiában Májá királynő tíz hónapos terhesség után egy gyermeket hozott a világra, a későbbi Buddhát, aki különbözött minden más gyerektől. A görög titánok között tíz évig tartó testvérharc robbant ki, amely úgy végződött, hogy a vereséget szenvedett titánokat Zeusz főisten a Tartarosz mélyén lévő üregbe vetette, és bezáratta őket.

Püthagorasz az égi szimfóniákat és a természet harmóniáját az első négy szám összegével (1+2+3+4=10), a tízessel jellemezte, mivel szerinte az Univerzum összes jelensége kifejezhető e számmal. A szférák harmóniájáról szóló tézisét úgy képzelte el, hogy amikor az Isten a világ hangszerén megszólaltatja a húrokat, akkor a bolygók hangjaitól felcsendül az égi zene. Ha erre a mágikus zenére reagálnak az emberek, és ha az isteni számoknak megfelelően cselekednek, akkor az szerencsét hoz rájuk. Ugyanis az istenek jókedve kisugárzik a bolygókra, az égitestek vibrálása pedig jótékony hatást gyakorol az emberekre. Ha ebben a rendszerben valamilyen zavar keletkezik és disszonancia lép el, akkor megszűnik a harmónia az isten és a világmindenség között. Állítólag csak Püthagorasz hallotta ezt a harmóniát.

A püthagoreusok az égi szimfóniákat a lehető legcsodálatosabb dolognak képzelték, ezért kapcsolták össze a legtökéletesebb számmal, a tízessel, amely a befejezettséget, a ciklus végét szimbolizálta.

Olykor a néphitben is felbukkan a tízes szám, például ha kihúzunk egy deres vagy ősz hajszálat, tízszer annyi nő a helyén. Tongában pedig azt hiszik, ha valaki megérinti a halott főnök testét, tíz hónapig tisztátalanná válik. Szerelmi jövendölésként az okkult hölgyeknek - hogy megtudják ki lesz jövendőbelijük - azt ajánlják, álljanak az út szélére, és addig várakozzanak, míg tíz piros autót össze nem számolnak. Ezután egy lila ruhás, vörös hajú nőt kell látniuk, majd egy zöld nyakkendős fiatalembert. Az első férfi, akit ezután megpillantanak, lesz jövendőbeli férjük.

A régi kínaiak gyakran mondogatták, hogy „A tíz ujj össze van kapcsolva a szívvel.” Egy észak-kínai közmondás szerint: "Jobb elejteni tíz tigrist, mint egy farkast", amely arra utal, hogy a tigris magányos állat, ám a farkas esetében félő, hogy falkatársai megbosszulják. A népi megfigyelés szerint a teve akár tíz hónapig is megvan víz nélkül, ha nem kell dolgoznia, és a tápláléka elég nedvességet tartalmaz. Időjárás-változást jeleznek a pókok, ha télen aktívan szövik hálójukat, ilyenkor legalább tíz napig hidegre lehet számítani.

Az álomfejtésben a tízes az öröm ígéretét jelenti. A tízparancsolat álma azt sugallja, hogy ha engedelmeskedünk, és betartjuk a szabályokat, jutalomban lesz részünk.