Rosta Erzsébet weboldala


AKARATGYENGESÉG
Félgömb alakú homlok, a tövénél beesett orr és gyengén fejlett áll.

AKADÉKOSKODÁS, GÁNCSOSKODÁS
Mogyorószínű szemek, nagyon ívelt, bozontos szemöldökkel.

AKTIVITÁS, MOZGÉKONYSÁG
Mindkét orrlyuk hosszú és keskeny.

ÁLLHATATOSSÁG
A felső részén széles arc, mély és ugyancsak széles állal. Szögletes, széles és magas homlok.

AMBÍCIÓ, NAGYRAVÁGYÁS
Nőknél a szemek árulkodnak róla, melyek forogni látszanak, amikor a gödreikben mozognak. Ugyancsak erre utal a ráncos, laza bőr, ívelt orral, az állandóan mozgó száj, a szép vonalú és szembetűnő áll.

ANALITIKUS GONDOLKODÁS
A találékonyságot és az elemzés képességét jelzi, ha az orrnyílásokat elválasztó húsos rész lenyúlik az orrlyukak alá.

ANALÓGIÁS GONDOLKODÁS
A tövüknél befelé hajló orrlyukak.

APRÓLÉKOSSÁG
Egy mély függőleges vonal a szemek között. A részleteknek ez a fajta szeretete mások szemében gyakran fösvénységnek, a nagyvonalúság hiányának (kicsinyességnek) látszik.

ASZKÉTIZMUS
A szigorú önuralom, önmegtagadás legfontosabb ismertetőjegye az érdes tapintású, magas, függőleges, csomós homlok, melyet profilból nézve egyenes vonalak határolnak. Egy ilyen arcon az orrlyukak általában szélesek, és mélyen barázdált, hosszú vonalak láthatóak.

BÁTORSÁG
A kurázsi legfőbb jellemzői a függőlegesen álló fülek, nagy orrlyukak és erős áll, valamint a szorosan zárt száj, amely azonban profilból nézve sem megfeszültnek sem markánsnak nem tűnik.

BEFOLYÁSOLHATÓSÁG
Lapos, pisze orrlyukak. (Elővigyázatlanságot is jeleznek.)

BOSSZÚVÁGY
Bosszúszomjról informálnak a fejen - a majmokéhoz hasonlóan - nagyon magasan ülő fülek, vagy az, ha a szemöldökök középen meggörbülve, lefelé kinyúlnak.

BŐBESZÉDŰSÉG
A hegyénél széles orr olyan személyről árulkodik, aki szereti megbeszélni a dolgokat, és a szerelmi ügyeit bizalmasan megosztja másokkal.

BÖLCSESSÉG
Négy keresztbefutó haránt irányú vonal a homlok közepén, a homloklebeny fölött. Szabályos, tömör (sűrű) szemöldökök, melynek szőrszálai simák és egy irányban futnak.

BÚSKOMORSÁG (MELANKÓLIA)
Az orr a tövénél nagyon széles, még inkább jellemző, ha ugyanitt besüllyedt. Sok kis apró bevágás (incisio) és vonal található az orron, melyek már a legkisebb mozgásnál is észrevehetőek.

BÜSZKESÉG
Jól láthatóan felfelé kunkorodó orrlyukak, melyek könnyen tágulnak és szűkülnek. A büszkeségnek egy másik jele az orrlyuk sarkából a felsőajak közepéhez futó görbe vonal.

BÜSZKESÉG (nemesi)
Nagy, tiszta, transzparens, gyorsan mozgó szemek, élesen kirajzolt szemöldökök.

CSALÁRDSÁG
Rézsútosan fekvő, egymáshoz közel elhelyezkedő szemek. Középen összeérő, vagy az orrtőre lefutó szemöldökök.

DERŰS TERMÉSZET
Felhajló, fitos orr. Ha az alsó ajak a közepén görbült, az illető személy rigolyás is.

DESPOTIZMUS
A fejtől messze elálló fülek, erős állal.

DISZKRÉCIÓ
Szögletes áll.

DOGMATIZMUS
Egy dogmatikus személynek magas, de keskeny homloka van, kissé előnyúló alsó ajakkal és gyakran felfelé görbülő orral.

DÖNTÉSHOZATAL KÉPESSÉGE
Szögletes áll, bevágással a csontos részénél. Tömött, egyenes, a szemekhez közel futó szemöldökök.

ÉBERSÉG
Kiemelkedő pofacsontok.

EGOIZMUS
Súlyos állkapcsok, az arc alsó része nagyobb, mint a felső, lapos áll és feltűnő arccsontok. Önzésre utal az is, ha a fej hátulról nézve laposnak látszik, és az áll a közepétől lefelé hosszan elnyúlik. Még jellemzőbb, ha az áll hegyes.

ÉKESSZÓLÁS, SZÓNOKLÁS KÉPESSÉGE
A szemek alul annyira teltek, hogy kidülledteknek látszanak. Az ilyen ember kiválóan bánik a szavakkal, és könnyen sajátítja el a nyelveket.

ÉLESLÁTÁS, CSAVAROS ÉSZJÁRÁS
A nagyon hegyes áll a gyors felfogóképességet ravaszsággal egyesíti.

ÉLETERŐ, TETTERŐ
Csontos, széles orrtő, hosszú, szűk orrlyukak, sasorr, továbbá szembetűnően telt arc az arccsont és az orr között.

ELISMERÉS UTÁNI VÁGY
Az elismerés, csodálat iránti vágy jele a közepén megemelkedő, a metszőfogakat láthatóvá tevő felsőajak.

ELLENÁLLÁS (kísértésnek)
A kísértéseknek való ellenálláshoz erőt adó erkölcsi kényszer látható az arcon, ha a szemöldökök kifelé tartva csaknem szögletes vonalat rajzolnak le.

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG, KITARTÁS
Szorosan zárt száj, hosszú felsőajakkal. A görög orr passzív ellenállást jelez.

ELMÉLKEDÉS
A szemöldökök közelében kidomborodó homlok, a szemöldökök között néhány bemélyedéssel. Keskeny, a gondolat élénkségét jelző szemek, ellentétben a sokat látó, de keveset visszatükröző nyílt, kerek szemekkel. Az elmélkedés jele az olyan orr, melynek a nyerge szemből nézve szélesnek látszik.

ELŐVIGYÁZATLANSÁG
A gyenge, szemek fölött nagy ívet leíró szemöldökök, és a szájtól nagy távolságra lévő orr az előrelátás és az elővigyázatosság hiányát jelzik.

ELSZÁNTSÁG
Szemekhez közel fekvő szemöldökök, a tövétől ívelten futó orr és előreugró, bemélyülő áll.

ELTÖKÉLTSÉG
Középen fejlett állkapocscsont, telt állal. A szemöldökök nem ívelhetnek magasan a szemek fölött, mivel ez minden esetben a gyenge akarat jele.

ÉLVEZET (nagy szerelemé)
A szem külső sarkánál nagy távolság a szem és a szemöldökök között.

ÉRDEKLŐDŐ, KÍVÁNCSI ELME
Felfelé görbülő orrhegy.

ÉRDEKTELENSÉG, NEHÉZ FELFOGÁS
A felső részén erősen kiálló homlok, a bagolyéhoz hasonló nagy, kerek szemek, a puha és húsos felső szemhéjak, melyeknek a kontúrjai elmosódottak, nehéz felfogást, lanyha intellektust jeleznek. A keskeny, gyenge homlok, az arc alsó felének vaskos megjelenést adó masszív állkapoccsal, ugyanezt az információt hordozza.

EREDETISÉG
Az orrlyukak alá lenyúló orrporcogó. Kerek, az alsó, csontos részén előreugró áll, a közepén mély behorpadással az ajak alatt.

ERKÖLCSÖSSÉG, SZEMÉRMESSÉG
Magas homlok, mely legalább olyan hosszú, mint az orr, apró, zárt orrlyukak, és a középen a felsőajakhoz simuló alsó ajak. Ha az arc inkább oválisnak, mint kereknek tekinthető, a fenti jellemzők letörölhetetlen jelei a tisztaságnak.

ERŐSZAKOSSÁG, AGRESSZIVITÁS
Jól látható gerinc vagy kidomborodás az orr tövénél, az orrnyereg közelében.

ÉRVELÉS, VITATKOZÁS
Az érvelés és a vita szeretetét erős gerinc jelzi az orrtőnél, az orrnyereg közelében. Még hangsúlyosabb ez a képesség, ha nagy teltség figyelhető meg a szemek alatt. Ez a jellemvonás szinte bizonyosnak tekinthető, ha a szemöldök gerince (szemöldökcsont) lefelé túlnyúlik a szem külső sarkán.

ÉRTELEM
A közepén nagyon széles homlokfront és hosszú orrlyukjáratok.

ÉRZÉKENYSÉG, ÉRZELMESSÉG
Fejhez simuló, fejhez közel húzódó kis fülek, melyeknek a hátsó része jól fejlett.

ÉRZÉKISÉG
Telt, húsos ajkak, a száj felé hajló orral, melyen az orrlyukak rézsútosan felfutnak az orr oldalára. Az izmokat a szem külső sarkaiban ráncok mutatják.

ESZESSÉG
Vékony, élesen kirajzolt, szögletes, a csúcsánál hegyes orr, mely rézsútosan az ajkak felé ereszkedik, miközben a homlok enyhén hátrafelé lejt. Az orron - jelezve az intelligenciát - gyakran három rövid vonal található.

ÉSZJÁRÁS, TANULÁSI KÉPESSÉG (jó)
Szabályos párhuzamos ráncok a homlokon, jól kirajzolt, a szemektől nem messze futó szemöldökök, és magas homlok, gömb alakú csomókkal a felső részén.

FANATIZMUS
Szögletes száj, a közepénél kimélyülő (homorúvá váló) felsőajakkal.

FELFOGÓ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG (jó)
Ez a képesség, mely rendszerint szimpatikus természetet jelez, hosszú felsőajak esetén jellemző.

FELFOGÓ- ÉS FELISMERŐ KÉPESSÉG (gyors)
Széles, remekül ívelt homlok, az erős szemöldökök alatt kerek, tágra nyílt, szikrázó szemekkel. Az alsó részén előreugró homlok szintén tisztánlátást, jó ítélőképességet jelez.

FÉNYŰZÉS, LUXUS ÉLVEZETE
A tövénél mélyen besüllyedt, a hegyénél viszont kissé felhajló orr, húsos ajkakkal és függőleges homlokkal.

FÉLTÉKENYSÉG, IRIGYSÉG
Aszimmetrikusan telt áll kétoldalt, közvetlenül a felsőajak alatt.

FOGÉKONYSÁG, TANULÉKONYSÁG
Úgy tartják, hogy a lóéhoz hasonló, széles, nagy, felgörbülő orrlukak docilitást jeleznek.

FRIVOLITÁS, LÉHASÁG
A hegyénél széles és felfelé hajló orr, a sarkaikban gyakran felfelé görbülő ajkakkal.

FÜGGETLENSÉG
Az orr fölött, a szemöldökök között megemelkedett, telt homlok és hosszú nyak.

GÉNIUSZ
Két vagy három vonal a homlok egyik oldalán, melyek rézsútosan egy középen levő pont felé futnak lefelé.

GONDATLANSÁG, ELŐVIGYÁZATLANSÁG
A hegyénél széles orr, ívelt szemöldökök, változó magasságban a szemek fölött, sima és hátranyúló homlok.

GONDOSSÁG, ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Arcra simuló (vele kis szöget bezáró) orrlyukak, vékony, hegyes orrcsúcs.

GONOSZSÁG vagy NAGY BUTASÁG
A felsőnél sokkal nagyobb és erősen kiálló alsó ajak.

GOROMBASÁG, DURVASÁG
Széles, az orr „homlokzatán” túlnyúló orrlyukak.

GYANAKVÓ TERMÉSZET
Lefelé mutató, nagyon hosszú orr.

GYÁVASÁG
Lapos homlok, beesett szemek a gyávaság legáltalánosabb jegyei. A hegyes orr a férfiatlanság és a félénk karakter megszokott jele.

GYENGÉDSÉG, MELEGSZÍVŰSÉG
Profilból nézve görbültnek látszó homlok, a felső szemhéjak alsó íve kör alakú. A fülek a fejhez simulnak.

GYENGEELMÉJŰSÉG
Az olyan keskeny homlok, melynek az alapvonala rövidebb, mint a függőleges magasságának a kétharmada, az idiótára jellemző. Ha az alsó ajak nagyon puha, vékony, és sokkal jobban előrenyúlik, mint a másik, az illető személy semmi intelligenciával nem rendelkezik.

HÁLÁDATOSSÁG
A jobb szemöldökben az orrtő közelében felfelé görbülő szőrszálak hálás lélekről tanúskodnak.

HARCIASSÁG (küzdelem, versengés szeretete)
Ez a kvalitás általában az ambiciózus emberekben található meg, amikor a szemöldökök annyira leereszkednek, hogy a külső szélüknél csaknem elérik a szemet.

HATÁROZATLANSÁG, TÉTOVASÁG
Hosszú, lapos áll, lelógó felsőajakkal. Szokatlanul nagy fülek, melyek a felső részükön a leggörbültebbek. A kissé mindig nyitott száj a tétovaságra és a gyengeségre mutat.

HATÁROZOTTSÁG
A szemekhez közel fekvő, sűrű, tömött szemöldökök, párhuzamosan futó szőrszálakkal. Szögletes, egyenetlen homlok, jól kirajzolt erős száj, melyen az ajkak körvonalai élesen látszódnak.

HIT (vallásos)
Ha a bal szemöldök szélén a szőrszálak felfelé állnak, a megfigyelt személy valószínűleg hisz a vallási tanításokban és a dogmákban; ha a jobb szemöldökére is ez a jellemző, akkor az előbbi megállapítás csaknem bizonyosság.

HITVÁNYSÁG
Aránytalanul hosszú, feszes, ránctalan bőrrel fedett homlok, előrenyúló alsó ajak és a profilból nézve az orrtól ívelten lefelé futó felsőajak aljas, hitvány természetet jelez.

HIÚSÁG
Kis orrlyukak, kör alakú, ívelt homlokkal, vékony és a sarkaikban felfelé görbülő ajkak, a szemek alatt telt, húsos arc.

HŰSÉG
Felül széles arc, ugyancsak széles és nagy állal. Szögletes, magas, széles homlok.

HŰTLENSÉG
Keskeny, szögletes száj. Ez jegy ugyan szerelmi vágyat mutat, de egyúttal megbízhatatlanságot is jelez.

HŰVÖSSÉG, RIDEGSÉG
Lapos áll, vékony ajkakkal és nagyon kicsi fülekkel.

IDEALIZMUS
Az arc felső része erősen fejlett a halántékok fölött, az alsó rész pedig arányosan kicsi.

IGAZSÁGÉRZET
Két függőleges vonal a szemek között.

IGYEKEZET
A közepén elvékonyodó (eltűnő) felsőajak.

IMPULZIVITÁS
Telt orcák a száj két oldalán. A homlok alsó része kiugró, a felső pedig lapos. Mindez érzékenységre utal, de a bölcs gondolat hiányát is jelzi.

INGATAGSÁG
Ferde száj. Férfiakra az állhatatlanság akkor jellemző, ha kicsi az orruk, kivéve, ha az áll jól fejlett.

INGERLÉKENYSÉG, LOBBANÉKONYSÁG
Nagyon vékony és a hegyénél különösen karcsú orr.

INTELLEKTUALITÁS, ÉRTELMESSÉG
Széles rés a fülhegy és a szem külső sarka között. Minél nagyobb ez a távolság, annál intelligensebb az illető. A nagy pupillák ugyancsak az intelligencia jelei. A bozontos, szabálytalan, markáns, s a szemtől nagyon messze futó szemöldökök az intelligencia és ingerlékenység szokatlan kombinációját jelzik.

INTELLIGENCIA
A fül szélei csak enyhén vannak felgyűrődve. A homlok tökéletes arányban (összhangban) van az arc többi részével, ovális vagy közelítőleg szögletes a szemöldökök mentén. A felső része enyhén hátranyúló, azonban meglehetősen telt a szemöldökök fölött, melyek között egy mély függőleges ránc húzódik.

INTELLIGENCIA HIÁNYA
Rövid fül, alacsony, kerek homlokkal. Kerek fülek gyengén fejlett hajlatokkal és karimával.

ÍTÉLŐKÉPESSÉG (gyors)
A nagy, tiszta, transzparens, állandóan mozgó szemek, az élesen kirajzolt szemhéjak, továbbá a széles orrnyereg, s a végénél felfelé hajló orr, jó ítélőképességet és veleszületett bölcsességet jeleznek.

ÍZLÉS (jó)
Magasan, az orrtő felett ívelő szemöldökök, melyek a szem közepétől rézsútosan lejtenek a halántékok felé.

ÍZLÉS (kifinomult), FINOM MODOR
Görög orr, mely profilból tekintve hosszú és egyenes. Az orcák a szemektől az állig egyenesek vagy gyengén görbültek, ha oldalról szemléljük őket.

ÍZLÉS (művészi)
Enyhén görbült, a szemek fölött ívet rajzoló szemöldökök, hosszú, halvány vagy sápadt, fejhez simuló fülek, és könnyen táguló orrlyukak.

JÓINDULAT
Kissé kiálló alsó ajak. Ha azonban az alsó ajak nagyon előreugrik, a jel kedvezőtlen.

JÓSÁG
A felső szemhéjak ívei alul kör alakúak, és a felsőajak nagyobb az alsónál.

JÓTÉKONYSÁG
A magasan található és jól fejlett fejkorona, továbbá a száj sarkaiban széles felsőajak és telt alsó ajak a jótékonyság és a filantróp karakter jelei. Ez még inkább megerősítést nyer, ha három vagy négy horizontális vonal található a szemöldökök felett.

JÓ TERMÉSZET
A Cupido nyilához hasonló görbét lerajzoló ajkak gyermekies szeretetet, rajongást jeleznek. Jó természetre utal a kinyúló felsőajak is.

JÓZAN ÉSZ
Ha a homlok kontúrja nem markáns, de a felső, középső és az alsó része egyformán fejlett, és ettől a körvonala csaknem egyenesnek látszik, továbbá az orr a hegyénél szögletes, az arc praktikus észjárást tükröz.

KAPZSISÁG
Lapos áll, annyira előreugró alsó ajakkal, hogy az profilból nézve fele olyan szélesnek látszik, mint a száj. A vastag orrnyereg és vékony ajkak ugyanezt jelentik.

KARAKTER (hitvány)
Hátul, a fülek közelében erősen kidomborodó fej, keskeny homlok és nagyon kis távolság a szemek külső sarkai és a fülek között. A csúcsos száj, hosszú orral ugyancsak kedvezőtlen jel.

KARAKTER (nemes)
A kiemelkedő felsőajak a megkülönböztető jelvénye, és általában a legkiválóbb embereken találkozhatunk vele. Az ilyen ábrázaton az arc három része - a homlok, az orr és az áll - egyenlő hosszúságú.

KEGYETLENSÉG, KÖNYÖRTELENSÉG
A fejtől messze elálló, nagy fülek, és vékony, összeszorított ajkak.

KÉPMUTATÁS
Gyenge és rosszul meghatározott karakterjegyek, középen összetalálkozó szemöldökök.

KÉPZELŐERŐ, FANTÁZIA
Magasan elhelyezkedő fejkorona, azaz a fülcsúcstól nagy távolságra levő fejtető.

KÉPZELŐERŐ, FANTÁZIA hiánya
A körvonalát tekintve nagyon meredek homlok a képzelőerő hiányát jelzi, különösen akkor, ha sima és ránctalan. Az ilyen személy meglehetősen gyakorlatias, kizárólag a dolgok praktikus oldalát szemléli.

KÉRKEDÉS
Mindkét ajak telt, a felső kifelé görbül.

KÉTSZÍNŰSÉG
Túlságosan magas arccsontok.

KOMOLYSÁG
A homlok felső része kiugró.

KÖLTŐI VÉNA, KÖLTÉSZET SZERETETE
Apró dudor az orrtövön, nagy távolság a fülcimpa és a fejkorona között.

KÖNTÖRFALAZÁS
A szemöldökök belső vonala középen lenyúlik az orrtő aljáig.

KÖNYÖRÜLETESSÉG
Könyörületes, részvétteljes természetet jeleznek az egymástól távol lévő orrlyukak.

KRITIKAI KÉPESSÉG, A KRITIZÁLÁS SZERETETE
Közepén magas homlok, egyenes vonalú, a hegyénél vastagodó orral.

KÜLÖNCKÖDÉS, EXTRAVAGANCIA
Nagyon vékony orrnyereg, melyet nem egyensúlyoznak ki hosszú, lehajló szemöldökök.

LELKESEDÉS, ELRAGADTATÁS (túláradó)
Függőleges homlok, ívelt orral és kiálló állal.

LETARGIA
Magasan a szemek fölött húzódó, gyenge szemöldökök, beszéd közben a felső ínyeket mutató szájjal.

LIBERÁLIS GONDOLKODÁSMÓD, TÜRELMESSÉG
Egymástól távol ülő szemek, széles homlokkal és hosszú felsőajakkal. Ez utóbbi jegy kiváló értelmi képességet adományoz, az ilyen személy mindent gyorsan megért.

LUSTASÁG
Függőleges homlok, a tövénél besüllyedő (behorpadó) orral.

MAKACSSÁG, MEGÁTALKODOTTSÁG
A rövid, vastag nyakszirt (tarkó) a merev lélek jele. Makacsságot fejez ki a hosszú áll is, ha a homlok felső része hátrafelé hajlik. Ha a homlok jól formált és arányos, az ilyen áll csak eltökéltséget, céltudatosságot jelez.

MATEMATIKAI ADOTTSÁG
A halántékok közelében felfelé görbülő szemöldökök.

MEGBÍZHATATLANSÁG
Szürkés színezetű szemek, ráncos és csomós (egyenetlen felületű) homlokkal, melyen a ráncok rövid, nem markáns, hullámszerű vonalak.

MEGELÉGEDETTSÉG
A görög orr elégedett természetet jelez, azonban az ilyen orrúak híján vannak az ambíciónak és az energiának, melyek a sikerhez szükségesek.

MEGGONDOLATLANSÁG, SZELEBURDISÁG
A fej a fülek közelében különösen fejlett, a szemöldökök távol vannak a szemektől.

MEGVETÉS, UTÁLAT
Felfelé görbülő felsőajak, apró ránc vagy rovátka az alsó ajak alatt.

MEMÓRIA (jó)
Kitüremkedő szemek, megemelt, a közepén kidomborodó homlok.

MERÉSZSÉG
Nem hátrahajló, hanem felfelé álló, a fejhez közel lévő fülek.

MODOROSSÁG, KÉNYESKEDÉS
Ajak nélküli, a szögleteiben felfelé görbülő száj.

MUNKASZERETET
Élesen kirajzolt száj, a sarkaikban ívelten felfelé görbülő ajkakkal. Az orr ugyancsak hangsúlyos, de nem görög orr.

NAGYLELKŰSÉG
Nagyon vékony orrnyereg. A sarkaiknál összezáródó, telt ajkak ugyanezt jelentik.

NEMESSZÍVŰSÉG
Kerek orr, széles orrnyereggel.

NYUGTALANSÁG, TÜRELMETLENSÉG
A pupillák alatt és fölött látható a szemfehérje.

NYUGODTSÁG
A felső részén ívelt homlok, hosszú szőrszálakból álló, egyforma szemöldökökkel, fejhez simuló fülekkel.

OKTALANSÁG, BUTASÁG
Az alsó részén előreugró, a felsőn pedig hátranyúló homlok, hosszú, meredeken ívelt szemöldökkel. (Az ív vízszintes része rövidebb, mint a magasságának kétharmada!) A hátulról nézve kúpos-hegyes végű fej azonos jelzéssel bír.

OSTOBASÁG
Ha a szemek nagyon távol ülnek egymástól, az arc gondolatnélküliséget, stupiditást sugároz. Az állatvilágban ezt a legszembetűnőbben a marha fején láthatjuk. Az ostobaság makacssággal párosul, ha a fejen nagy fülek vannak, melyeknek különösen a felső részük széles és magas.

ÓVATOSSÁG, ELŐRELÁTÁS
Szögletes homlok, tömött szemöldökök, jól rajzolt, azonos méretű és szorosan záródó ajkak. Szögletes, előreálló áll, kidomborodó, ívelt homlok, egy vagy két szakadozott ránccal a szemöldökök között.

ÖNBECSÜLÉS, ÖNÉRZET
Telt és a közepén feszes felsőajak.

ÖNBIZALOM
Az alsó részén széles orr.

ÖNIGAZOLÁS, ALIBI KERESÉS
A cselekedeteit állandóan mások előtt kényszeresen igazolni akaró személy jellemzője, hogy az alsó szemhéjai nagyon szélesek.

ÖNLEBECSÜLÉS (túlzott szerénység)
Az orr alatt besüllyedt felsőajak. Minél jobban begörbül az arcnak ez a része, annál nagyobb az önértékelés hiánya.

ÖNTELTSÉG, GŐG
A homlok bőre feszesnek látszik, nincsenek ráncok rajta, az alsó ajak kiálló. (Az ajkak a száj sarkaiban felfelé görbülnek.)

ÖNTUDAT
Négy vagy öt merőleges vonal a szemek között.

ÖNURALOM, HIDEGVÉR
Szorosan záródó száj, visszagörbülő ajkakkal.

ÖNVÉDELEM
Egy csomó az orr végén, melytől az épp az orrhegy fölött vastagnak látszik.

ÖNZETLENSÉG
A fülek szélei vagy karimái csak kissé görbülnek be.

ÖNZŐSÉG
Nagyon sima ajkak.

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÉPESSÉG (a hasonlóságok és különbségek felismerésének képessége)
Alsó részén széles, felül egyenes vonalú orr.

ÖSSZPONTOSÍTÁSI KÉPESSÉG
Masszív megjelenésű, széles homlok, középen elvékonyodó felsőajakkal.

PONTOSSÁG
A felső szemhéjon található ráncok és redők a pontosság nagy szeretetét jelzik, különösen a történelmi adatok, tények tekintetében. A matematikai pontosságot a mélyen ülő, és ráncolt szemek indikálják.

PÉNZÉHSÉG (nyereséghajhászás)
Az előreugró fogak mohó, szerezni vágyó természetet jeleznek, különösen akkor, ha az orr felső része és az arc között nagy távolság figyelhető meg,

REMÉNYKEDÉS, BIZAKODÁS
Három horizontálisan futó hullámos vonal a homlokon.

RÁTERMETTSÉG
Nagy, tiszta, kék szemek, melyek profilból nézve csaknem átlátszóak. A szürke szemek ugyancsak a rátermettség jelei.

ROMANTIKUS, ÁBRÁNDOZÓ TERMÉSZET
Gerinc az orr közepén. Ha ez a dudor az orr felső, csontos részéhez, vagy az orrhegyhez van egészen közel, más jelentéssel bír. A romantikus személy szemöldökei általában kissé íveltek, nagyon ritkán egyenes vonalúak.

ROSSZINDULAT
A felsőajak annyira kiugró, hogy profilból nézve fele olyan nagy, mint a száj szélessége.

ROSSZ TERMÉSZET
Nagy, kitágult orrlyukak. Minél ferdébbnek látszik az arc körvonala, annál rosszabb természet. A természetes módon rövid szőrszálakból álló szemöldökök ugyanezt a jelentést hordozzák.

SZAKÉRTELEM (mesterségbeli)
Ferde száj, hegyes ajkakkal. Ha a szem sarka - akárcsak a szarvasoké - egy pontban végződik, kiváló hallású és fortélyos személlyel van dolgunk.

SZAVAHIHETŐSÉG
Szögletes homlok, mely elég nagy és széles. Telt izmok a szem alatt és ráncok a szem külső sarkában.

SZÉGYENLŐSSÉG
Kis fülek, melyek eléggé hátrahajlanak, kicsi és főleg szűk orrlyukak.

SZENVEDÉLY, INDULAT
Az írisz egészét mutató szemek és az éles, egyenetlen felszínű áll erőszakos, heves szenvedélyt jeleznek.

SZENZIBILITÁS, FOGÉKONYSÁG
Ovális homlok, könnyen táguló és összehúzódó orrlyukakkal. A keskeny, szűkre szabott, a halántékoknál befelé görbülő homlok gyakran beteges érzékenységet mutat. A legszembeszökőbb akkor ez a karakterjegy, ha ezen felül a szemeken vastag, petyhüdt, áttetsző szemhéjakat láthatunk, melyen keresztül áttetszenek az erek. A szempillák puhák és világosabbak, mint a haj. A csúcsánál vastag orr ugyancsak érzékenységet jelez.

SZÍVÓSSÁG
Szögletes, csomós vagy függőleges homlok, a tövénél görbe, e pontban kissé felfelé görbülő orral. A római orr általában szívósságról tudósít, és hasonló a jelentése a nyaki oldalánál telt alsó állkapocsnak is.

SZÍVTELENSÉG, LELKETLENSÉG
Magas, az alsó részén nagyon lapos homlok, feltűnően kerek szemöldökkel. Lapos áll, résre nyíló szájjal, melyen keresztül a fogak akkor is látszanak, ha csukva van.

SZERELMI VÁGY
Az áll közepén található bemélyedés vagy gödröcske azt jelzi, hogy az egyén sokkal inkább kapni szeretne szeretetet, mint adni. A felsőajak az ilyen személyeken gyakran annyira megemelt, hogy a metszőfogak látszódnak. A keskeny, szögletes áll szintén szeretet utáni vágyakozást jelez, azonban az illető nem lesz állhatatos, hűséges a szerelemben.

SZERÉNYSÉG, IGÉNYTELENSÉG
A hosszú és észrevehetően lehajló szempillák veleszületett szerénységet jeleznek.

SZERETET (a másik nemé)
Kerek, nagy, telt és tiszta szemek.

SZERETETREMÉLTÓSÁG
A közepén kidudorodó áll.

SZERETET, SZERELEM (szenvedélyes)
Az arc alsó része az áll oldalánál telt. Az áll kerek, széles, felül nagyon visszahúzódó, alul pedig előreugró.

SZORGALOM
Függőleges ráncok, melyek természetesen találhatók a homlokon, nem pedig a rosszallás jeleként.

TAKARÉKOSSÁG
Hosszú, lehajló szemöldökök, a felső részén széles orral.

TANULÁSI KÉPESSÉG, FELFOGÁS (nehéz, lassú)
Nagy fej, lapos homlok, és hátul rézsútosan lejtő fej. Kétszer olyan széles száj, mint a szem, négyzet alakú ránctalan terület a szemöldökök között, mely akkor is sima marad, amikor a homlok többi része barázdált.

TAPASZTALAT
Előrenyúló szemöldök és az alsó részén telt homlok.

TÁRSAS HAJLAM
Ez a rendíthetetlen barátot ígérő tulajdonság, a ráncos ajkúak jellemzője. A sima ajkak ritkán utalnak állhatatosságra a barátságban.

TEHETSÉG
Szürke szemek és alacsony, széles homlok.

TEHETSÉG (diplomáciai)
Hegyes orr és áll, jól-formált homlokkal.

TEHETSÉG (ismeretszerzésre)
A magas, jó alakú homlok a tanulás szeretetét és az ismeretszerzés képességét mutatja, azonban a tudás nem megfigyelésből származik.

TEKINTÉLY (törvényen vagy tudáson alapuló)
Ezt a kvalitást az orrtőnél rézsútosan futó két vagy három rövid vonalka jelzi.

TISZTASÁG (erkölcsi)
Középen szorosan összezáródó ajkak.

TISZTESSÉGESSÉG
Egymástól távol lévő szemöldökök. Ez az interpretáció azonban csak akkor igaz, ha a szemöldökök nem bozontosak, összekuszáltak.

TITKOLÓZÁS
Az arcon laposan elterülő orrlyukak a titoktartás jelei. Ugyanez a jelentése annak is, ha keresztirányban nagy az orrlyukak nyílásszélessége.

TOLAKODÓ, TAPINTATLAN KÍVÁNCSISKODÁS
A halántéknál a szemekhez közel futó ívelt szemöldökök. Az orr nagyon hosszú és felfelé hajlik. A hegyes orr megerősíti e karakterjegyet.

UTÁNZÓKÉPESSÉG
Az orrlyukak belső vonalának felfelé görbülése utánzóképességet kölcsönöz. Ugyanezt jelentik a megnyúlt, az orcák felé leereszkedő orrlyukak, nagyon széles szájjal és keskeny arccal.

ÜGYESSÉG (veleszületett)
Alacsony és széles homlok.

VASAKARAT, RENDÍTHETETLENSÉG
Enyhén kiálló felsőajak, a telt ajkak találkozása szépen ívelt vonalat alkot.

VENDÉGSZERETET
Felfelé futó barázdák az arcon a száj valamelyik oldalán.

ZÁRKÓZOTTSÁG, SZÓFUKARSÁG
Finoman, de határozottan zárt szájak, hosszú, az ajaknál lehajló orr.