Rosta Erzsébet weboldala


A modern numerológia a nagy számokat az 1-tol 9-ig terjedő elemi számok valamelyikére redukálja a lehető legegyszerűbb és legpopulárisabb módszerrel; egyszerűen összeadják a számjegyeket. Ha az így kapott szám 9-nél nagyobb, akkor ennek jegyeit ismét össze kell adni, és az eljárást addig kell folytatni, mígnem a tízes alatti, kilenc elemi szám valamelyikét nem kapjuk eredményként.

A régi numerológusok a kilenc egyszerű számon kívül ismerték az összetett számok karmikus rejtélyét is. Összesen ötvenkét számot különböztettek meg, az összetett számok némelyikét képpel, piktogrammal ábrázolták, így lett például a 15-ös a varázsló, a 21-es a mágia koronája. Hogy ötvenkét számot határoztak meg, nem a véletlen műve volt, hisz ezzel az év 52 hetét kívánták reprezentálni. Ha pedig az 52-t megszorozzuk a misztikus 7-essel, akkor eredményként 364-et kapunk, ennyi napból állt valamikor egy év. A kaldeusoknál már 365 volt az év napjainak száma, az utolsó napon rendezték nagy fesztiváljukat, amikor is tilos volt dolgoznia férfinak, asszonynak, gyereknek és állatnak egyaránt.

Ezután vegyük szemügyre az összetett számok spirituális jelentését.

A 10-es, mint a „szerencse kereke”, a felemelkedés és a hanyatlás száma. Jelentése lehet pozitív és negatív, jó és rossz, jelenthet hírnevet, de bukást is. Kétségtelen, hogy ez a szám kizárólag szélsőséget képvisel, nem ismer középutat. A10-es ember nagy hibája, hogy nehezen realizálja az erőpotenciálját, ennek következtében frusztrálttá, csalódottá válhat, mert úgy érzi, vágyait, elképzeléseit nem tudja valóra váltani, ebből adódó kisebbségi érzéseit nagyképű viselkedéssel próbálja palástolni, pedig ha nem hagyja el magát, tervei megvalósulhatnak.

A 11-es szám szimbolikája az „ökölbe szorított kéz”, amely a rejtett megpróbáltatásokra, alattomos veszélyre, elárultatásra, megcsalatásra, hűtlenségre figyelmeztet. Baljóslatú szám. Azonban megfelelő kompromisszummal e szám viselője megtalálhatja a megoldást, boldog lehet, csak ne adja fel önállóságát, tartsa meg individualitását.

A 12-es az „áldozat” száma, jelképezi az áldozathozatalt, az önfeláldozást, a lemondást, a mártíromságot. A 12-es számú ember rendszeresen lemond saját vágyairól, céljairól, csakhogy elkerülje az esetleges ármánykodásokat, ám áldozatvállalásaitól gyakran szorong. Ha intellektusa felülkerekedne érzelmein, szenvedései véget érnének.

A 13-as a felfordulás és a pusztulás száma. Régente egy olyan „csontváz” vagy „halál” képével ábrázolták, aki kezében a kaszával egy zöld mezőben levágott fejek között kaszabol, de a fejek helyett mindig újabb fejek jelennek meg. Tehát, ha a 13-as vibrálásában lévő személy nem megfelelően alkalmazkodik, könnyen veszélybe kerülhet, de felkészültséggel a negatív hatásokat csökkentheti, kikerülheti.

A 14-es a kihívás száma, szerencsét hoz mindenfajta kommunikálásban, spekulatív dolgokkal kapcsolatban, pénzügyekben, de e szám kockázatot is rejt magában, ezért tulajdonosának nem szabad hallgatnia a rossz tanácsadókra, ne bízzon túlságosan másokban.

A 15-ös a „varázsló” száma, ez különleges írói tehetséget, művészi hajlamot, muzikalitást, kiváló szónoki képességet kölcsönöz. E szám mély ezoterikus jelentéssel bír, az összes szám közül a legszerencsésebb, képes boldoggá tenni környezetét, örömet szerezni másoknak, világosságot teremt a sötétben, feltéve ha e szám mágikus és szerencsés vibrálását nem használja fel önző célokra. A 15-ös vibrációja speciális természetfölötti erőre és könnyű pénzszerzésre hajlamosít.

A 16-os szám jelképezi a „romba dőlt citadellát”. A kaldeusok úgy ábrázolták, mint egy villámsújtotta tornyot, amelyből egy férfi zuhan alá koronával a fején. E szám figyelmeztethet mindenféle veszélyre, balesetre, bármilyen elképzelés, cél meghiúsulására. Ha a 16-os ember időben odafigyel a belső hangra, akkor elkerülheti az esetleges veszélyt, bajt.

A 17-es, mint a „mágia csillaga”, rendkívül spirituális szám, akit e szám reprezentál, képes korábbi kudarcaiból tanulni, felülemelkedni élete nehézségein, kilábalni belőle, megoldani problémáit. Gyakorta nevezik ezt a számot a halhatatlanság számának, ami azt jelenti, hogy az illető neve minden valószínűség szerint fennmarad halála után is, hírneve maradandó lesz. Egy veszélyre azonban vigyáznia kell, ugyanis a 17-es számjegyeit összeadhatjuk, akkor az a 8-ra redukálódik, ami egyáltalán nem tekinthető szerencsés vibrálásnak.

A 18-as a szellemi és az anyagi konfliktus száma, az összetett számok közül a legbonyolultabb. Jelképezi az anyagiasságot, igyekszik megsemmisíteni a természet spirituális oldalát, ám a pénzhajhászás és az örökös előnyhöz jutás rendszerint veszekedéseket kelt, torzsalkodásokat, háborúskodást, perpatvart okoz, a megosztó taktika állandó ellenséges légkört teremt. A 18-as embernek vigyáznia kell „barátaira” és ellenségeire egyaránt. A rossz hatás csökkentésére a legjobb gyógyír a becsületes, megbocsátó, szeretetteljes viselkedés, mert így rombolhatók le a 18-as korlátai.

A 19-es a „mennyek fejedelme”. A legszerencsésebb szám, mivel a Nap kisugárzása boldogságot, beteljesülést, sikert biztosít az élet minden területén. A 19-es ember hatalmas energiával, erővel rendelkezik, aminek segítségével képes győzedelmeskedni mindenek felett.

A 20-as az ébredés száma, de egyidejűleg szimbolizálja az ítéletet is. A 20-as vibrálású embert mindig új célok, tervek, ambíciók hajtják, ez a motívum legjobban az ébredéshez hasonlít. Vannak azonban időszakos kudarcok, akadályok, amik úgy hatnak, mint egy ítélet. A 20-as nem materialista szám, tehát a vibrálásában lévő ember gazdasági sikerei kétségesek, viszont rendelkezik egy olyan adottsággal, mellyel a megoldhatatlannak látszó feladatokat is képes megoldani.

A 21-est a világmindenséget szimbolizáló „mágia koronájával” ábrázolják. Ez az egyik legszerencsésebb vibrálás, mert a szám karmikus jutalma általános sikert, szerencsét, felívelő pályát, előmenetelt, boldogulást ígér. E szám viselője képes minden nehézség fölött győzedelmeskedni, jutalmul elnyerheti a mágia koronáját.

A 22-es az alázatosság és az óvatosság száma, olyan jóságosan tudatlan embert reprezentál, aki helytelen értékítélete következtében megbízik a hamis emberekben, tudatlanságában egyik hibát a másikra halmozza. Túlságosan sokat képzelődik, álmodozik, nagyon elszakad a realitásoktól, szinte a mennyekben él, ezért rendre nem veszi észre, mikor közeledik a veszély. Éberebbé, elővigyázatosabbá kellene válnia, hogy megfékezze zabolátlan álmait, hogy kellő előrelátással kerülje el végre a rá leselkedő csapdákat.

A 23-as, mint az „oroszlán királyi csillaga”, sok sikert, szerencsét sejtet egy nagylelkű szponzor közreműködésével. A 23-as nagyon szerencsés szám, mivel a karmikus jutalom jelképeként a vibrálásában élő embert jóindulattal, segítőkészséggel ruházza fel, aminek segítségével képes megtörni az oroszlán irtózatos erejét.

A 24-es, mint a szerelem, a pénz, a kreativitás száma, különösen akkor szerencsés, ha a születési dátum esik erre a napra. E szám szülötte magas rangú, pozíciójú személyektől remélhet támogatást, hasznot húzhat belőlük, de előnyt szerezhet a törvényből, művészetekből és a szerelemből is. Vigyáznia kell, hogy ne vigye túlzásba a szabad szerelmet és az egyéb élvezetekben is tartson mértéket.

A 25-ös nem a legszerencsésebb szám, anyagi sikert nem szimbolizál, lévén e vibrálás a spirituális bölcsességé, melynek segítségével különleges képességet adományoz az emberek és a dolgok megfigyelése terén. A 25-ös számú ember kiváló ítélőképességgel rendelkezik, felgyülemlett tapasztalatait, bölcsességét idővel hasznosítja, s elismerést, köztiszteletet vív ki. Legfőbb ereje abban rejlik, hogy képes korábbi hibáiból okulni, és azt a későbbiekben hasznosítani.

A 26-os, mint a partnerkapcsolatok száma, könyörületességet, megérzést, önzetlenséget, segítőkészséget szimbolizál. Ebből következik, hogy ez a szám sok csalódást és kudarcot is tartogat a 26-os ember számára. A káros hatás megelőzése érdekében nem árt partnerkapcsolatait megvizsgálni, felülbírálni. Inkább saját intuícióira hallgasson, mint a „jó szándékú” tanácsadóira, a pénzével is jobb lenne spórolnia, ne költekezzen felelőtlenül.

A 27-es, mint a karmikus jutalom száma, erőt, bátorságot, harmóniát és szerencsét szimbolizál, mivel a 27-es embert produktív munkája, intellektusa, képzelőereje révén hatalommal, uralommal látja el, ezért jelképezik ezt a számot egy „jogarral”. A 27-es személynek mindig ragaszkodnia kell saját eredeti ötleteihez, ne hagyja magát befolyásolni mások által.

A 28-as a „hívő bárány” jelképeként talán a legellentétesebb összetett szám. Ígérhet markáns sikereket, de szimbolizálhat nagy veszteségeket is, mindez azon múlik, hogy a 28-as ember mennyire fecsérli el bizalmát érdemtelen emberekre, mennyire képes gondoskodni jövőjéről. Résen kell lennie, mert ellenségei, üzleti vetélytársai nagy károkat okozhatnak neki. Előfordulhat, hogy életét többször kell újrakezdenie.

A 29-es, mint a "kikényszerített jóindulat", a legnehezebb karma száma, sok bizonytalanságot, csalódást, szomorúságot, aggodalmat jelent viselőjének, melyet környezete okoz neki. Ez a szám figyelmeztetést jelent a negatív hatások kivédésére, sok erőfeszítést, hitet, optimizmust követel a 29-es embertől.

A 30-as a „magányos, meditáló ember” száma, szimbolizálja a szellemi felsőbbrendűségét, hajlamot a hallgatag meditálásra, önvizsgálatra. E szám szülöttétől távol áll az anyagias világ, a szám ellentmondásosságával magyarázható, hogy a vibrálásában élő ember lehet szerencsés és szerencsétlen, boldog és boldogtalan.

A 31-es szám a „remetét” jelképezi, hasonló a 30-as szám szülöttéhez, de még zárkózottabb, elszigeteltebb, még jobban vágyik arra, hogy egyedül maradhasson gondolataival, békére, csendre vágyakozva szinte menekül a magányba. Irtózik mindenféle társaságtól, nem izgatja világi és anyagi hívság.

A 32-es a kommunikáció számaként képes a tömegek mozgósítására, hasonló mágikus erővel rendelkezik, mint a 14-es számú személy, ugyanolyan magas pozíciójú ember segítségére számíthat, mint a 25-ös ember. Ha mindezekhez hozzávesszük azt a természetes képességét, hogy varázslatos beszédével képes elbűvölni másokat, nyilvánvaló, hogy ezért tekintik a 32-est a „politikus vibráció” számának. A publikálás, a rádió, a televízió komplexitásai nem okoznak neki problémát, képes a legnagyobb feszültség közepette is jól dolgozni. A 32-es nagyon szerencsés szám, ha az általa szimbolizált személy kitart véleménye és ítélete mellett, mind az anyagi, mind pedig a művészi vagy kézzelfoghatatlan dolgok területén sikereket érhet el. Ha erre nem képes, akkor tervei mások makacssága vagy ostobasága következtében zátonyra futhatnak.

A 33-as a vonzalom és az anyagi jólét száma, nem rendelkezik saját egyéni jelentéssel, de hasonló vibrálást hordoz, mint a 24-es, azzal a kivétellel, hogy a szerelem mágiája, mint az eredetiség és a kreativitás nagysága nagyobb gazdasági sikert ígér. A dupla hármasnak köszönhetően, azok, akiknek a névszáma 33, harmonikus kapcsolatot jelent a másik nemmel szemben, minden tekintetben előnyös szám, akár karrierrel, akár a romantikus szerelemmel vagy a házassággal kapcsolatban. A 33-as a jól megérdemelt karmikus jutalom száma. A 33-as személynek azonban nem szabad visszaélnie a különleges szerencséjével, amely élete bizonyos szakaszaiban elhalmozza, ugyanis könnyen lustává, önelégültté válhat, ennek során felsőbbrendűségi érzet alakulhat ki benne. Amikor a 33-as vibrálással humorérzék és őszinte alázat társul, akkor ez a szám nagyon szerencsés.

A 34-es jelentése ugyanaz, mint 25-ös számnak.
A 35-ös jelentése azonos a 26-os száméval.
A 36-os jelentése hasonló a 27-es számhoz.

A 37-es a mimóza és a társas viszony számaként megkülönböztető képességgel rendelkezik, szélsőségesen érzékeny természettel társul. E szám szülötte jó és szerencsés kapcsolatokat köt; mint művész, erős magnetizmust gyakorol a publikumra. Partnerkapcsolatait jól tudja alakítani. Nagy fontosságot tulajdonít a szerelemnek, a románcnak, de néha túlzásba viszi a szexualitást. Vonzódása a szex iránt olykor egészen szokatlan fokra hág, ez azonban nem minden esetben jellemző rá. Fokozott szüksége van partnerkapcsolataiban a harmóniára, mivel így könnyebben érhet el boldogságot, sikert, mintha egyedül dolgozna.

A 38-as jelentése megegyezik a 11-es és a 29-es számokkal.
A 39-es jelentése ugyanaz, mint a 30-as számé.
A 40-es jelentése azonos a 31-es száméval.
A 41-es jelentése hasonló a 32-es száméhoz.
A 42-es jelentése megegyezik a 24-es számmal.

A 43-as a konfrontáció, a fiaskó száma. Ha valakinek a névszáma a 43-as, akkor a numerológusok azt tanácsolják, hogy az illető válasszon inkább egy szerencsésebb számmal bíró nevet, mert ez a szám forradalmat, háborút, harcot, konfliktust szimbolizál. Vibrálása ismétlődő csalódásokat, kudarcokat hordoz magában.

A 44-es jelentése ugyanaz, mint a 26-os számé.
A 45-ös jelentése megegyezik a 27-es száméval.
A 46-os jelentése ugyanaz, mint a 37-es számé.
A 47-es jelentése megegyezik a 29-es száméval.
A 48-as jelentése ugyanaz, mint a 30-as számé.
A 49-es jelentése megegyezik a 31-es száméval.
Az 50-es jelentése megegyezik a 32-es száméval.

Az 51-es szám, mint a „harci sipka” szimbolikája, sajátos képességgel rendelkezik. Harcos természettel társul és nem várt fejlődést ígér mindenben, amibe csak belefog az illető. Különösen előnyös azok számára, akiknek védelemre van szükségük a katonai életben vagy a tengerészetnél, valamint a hadigépezet élén álló vezetőknek. Ugyanakkor ez a szám figyelmeztet az ellenségre, esetleges gyilkosságra, merényletre, cselszövésre, ezért a legbölcsebb dolog a névváltoztatás.

Az 52-es jelentése megegyezik a 43-as száméval.

Az összetett számok az 52-vel végződnek. Az 52-nél nagyobb számokat vissza kell vezetnünk az egyszerű számokra, a számjegyeket összeadva megkapjuk az egyszerű kulcsszámot. Így lesz az 53-as egyszerű kulcsszáma a 8-as, az 54-esé a 9-es, az 55-ösé összetett kulcsszám, a 10-es, az 56-osé a 11-es, az 57-esé a 12-es, az 58-asé a 13-as, az 59-esé a 14-es, viszont a 60-asnak nincs összetett kulcsszáma, az egyszerű kulcsszáma a 6-os, stb.

Érdemes megjegyezni, hogyha a névszám 52-nél nagyobb, és jegyeit összeadva - mint az 53, 54 és a 60 esetében - egyszerű szám adódik, az annak a jele, hogy az illető a karmikus adósságainak nagy részét lerendezte, vagyis az átlagosnál kevesebbet kell tennie az egyensúly megtalálásához.

Kommentek

archivált tartalom

Czinkóczi Nikoletta #55

Egyébként 1980.07.07.-n születtem, a kedvenc számom a 7 és a 11.

2022-06-23 10:03:55

Czinkóczi Nikoletta #54

Kedves Rosta Erzsébet!

Most szeretnék nevet változtatni, és szeretném megkérdezni, hogy Ön szerint a FEHÉR NETTI ZSANETT név számmisztikailag ideális választás?
Magánhangzók: 50, Mássalhangzók: 30, összesen: 80.

Előre is köszönöm válaszát!

Üdvözlettel

2022-06-23 10:01:31

Anna #53

Nekem régen az 51-es szám volt a kedvencem, de kb. 1 éve a 15 lett és ezt a számot látom mindenhol.

2021-11-20 21:28:14

Titou veronika #52

Kedves Erzsebet!

Engem a szuletesi dupla szamokrol szeretnek tobbet tudni.
Az enyem 77.04.22
Duplan dupla szam a ferjeme 65.11.11.
Az edesanyam 55.10.25 en szuletett a lanyom. 2005.10.26 ....
40 ev es 1 nap kulombseg volt kettojuk kozott. Jelent e ez valamit
A kisfiam 2012.02.04 paros szamok
A lakas amit par eve vettunk a 11 es szamot viseli.
Es en rendszerint 0.00 kor nezek ra az orara. Valaszat elore is koszonom.

2018-04-16 20:49:56

Pöttyös #51

Kedves Erzsébet!

Volt egy furcsa álmom, amit szeretnék megérteni.

Álmomban eljött hozzám egy kislány akinek a ruháján és szoknyácskáján világító csillagok voltak. Egy angyalszerű lény kísérte akinek nem láttam az arcát, mert fátyollal volt takarva.
Minden egyes csillagot meg kellett érintenem, mire a csillagok egyesével kialudtak. Amikor minden csillag kialudt, akkor mindketten elmentek, én pedig felébredtem.
Számomra elégé valóságosnak tűnt az álmom, ezért nem is felejtettem el.
Mit jelenthet ez az álom?

Üdvözlettel: Péter

2017-06-02 21:20:47

Boczki Andrea #50

Kedves Erzsebet!
A mai reggel folyaman azt almodtam hogy egy hazba voltunk edesannyammal es meg jo par emberrel akiket ismerek, es anyan az en kabatom volt rajta( de rendesen nem lattam anyanak az arcat csak tudtam hogy o az) es a jelenlegi parjaval vitazott nagyon es a parja be jott a hazba es le szurta egy nagyon nagy kessel anyat es lattam a vert is ahogy folyt.. aztan fel ebrettem. most az este azaz delutan is mert el aludtam es megint anyaval almodtam de most regi hazunkba laktunk(mar nem ott lakunk mert en kulfoldon elek o meg a parjanal) es anya ivott (a valo elettben is iszik) es volt 2 macskam felnott macsak voltak az egyik ilyen szurkes fekete csikos volt a masik pedig ilyen rozsda voroses volt fekete csikokkal ( de a valo eletbe nincs macskam es nem is szeretnek) es anyaval ossze vitaztunk mert kenyeret akart nekik adni enni es o erre el ment, ott hagyott egyedul es soha nem jott vissza, magam maradtam hiaba kerestem nem volt ott. (ilyen volt velem regebben mikor 16eves voltam hogy anya ott hagyott engem es nem jott haza majdnem 3honapig csak akkor ugy tunt el mire haza mentem baratnomtol o mar sehol sem volt)
Elore is koszonom a segitsegedet nagyon fontos ez nekem. Udvozlettel Andi!

2017-03-23 22:59:34

Csontos Ildi #49

Kedves Erzsébet
Az utóbbi jónéhány hónapban minden nap többször, különböző helyzetekben, véletlenszerűen a 24-es számba botlik.már olyan szinten feltűnő és " tolakodó" ez a " véletlen",hogy utána szeretnék járni,mit üzen...
Április 24.-èn születtem ráadásul.
Előre is köszönöm válaszát.

2017-01-05 19:26:02

Kuperczkó Krisztina #48

Kedves Erzsébet!
Köszönöm a segítő válaszát :D A minap megint felbukkant a 4-es. Pár napja, a 18 hetes ultrahangon, kisbabánk fejátmérője 4, 44cm volt :D Boldogok vagyunk :)
Szép napot!

2016-10-21 05:53:57

Rosta Erzsébet #47

Kedves Éva!
Érdekes összefüggést fedeztek fel, melyet megvizsgálva rögtön az a gyanúm támadt, hogy más születési dátumok esetén is megfigyelhető ugyanez, csak éppen másik évben és természetesen más életkorokkal. Azt vettem észre, hogy az említett érdekes összefüggést mutató év számát úgy kapjuk meg, hogy az 1900-hoz hozzáadjuk a születésükig eltelt évek számát, vagyis jelen esetben a kérdéses év: 1900+45+69=2014.
E sejtés alapján egy törvényszerűség gyanítható, melynek az a lényege, hogy ha a szülő és a gyermek ugyanabban az évszázadban (jelen esetben a 20. században) született, akkor más számpárokra is igaz ez az összefüggés, csak más életkorban és évben voltak (vagy lesznek) annyi évesek, mint a másikuk születési évének utolsó két számjegye által meghatározott szám.
Például 1936 és 1950 számpárral 1986 volt ez az év, ekkor a szülő 50, a gyermeke pedig 36 éves volt; 1948 és 1974 esetében pedig 2022 lesz az az év, amikor a szülő 74, a gyermek 48 éves lesz. Természetesen minél nagyobb a különbség a szülő és a gyermek életkora, illetve minél később (a század végéhez közelebb) született a gyermek, annál kisebb a valószínűsége, hogy mindketten megélik a kérdéses életkort.
Az előbbiekben leírtak – viszonylag egyszerűen – matematikailag is igazolhatók:
A szülő születési dátuma: 1900+x
A gyermeké: 1900+x+y
Mivel az x a feltételek szerint kétjegyű szám, és mindkettőjüknek a 20. században kell, hogy legyen a születésnapja, nemcsak alsó, hanem felső korlátja is van x-nek, mégpedig a szülőképes életkor. (Bár az egyik hírportálon arról olvashattunk, hogy egy perui kisleány ötévesen szült gyermeket, ez azért nem jellemző, vagyis az y az esetek 99%-ában nagyobb, mint 13, amiből az következik, hogy az x-nek 1910 és 1985 közé kell esnie.
Ezután az 1900-hoz adjuk hozzá a szülő és gyermek kétjegyű születési évszámát:
1900+x+(x+y)=1900+2x+y -> Ez a kérdéses év.
Hogy megkapjuk hány éves ekkor a szülő, vonjuk le ebből a szülő születési dátumát (1900+x)
1900+2x+y-(1900+x)=x+y, vagyis a szülő életkora megegyezik a gyermek kétjegyű születési dátumával.
Ha pedig a gyermek születési dátumát vonjuk le belőle:
1900+2x+y-(1900+x+y)=x, a gyermek életkora megegyezik a szülő kétjegyű születési dátumával.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-10-10 08:13:39

Rosta Erzsébet #46

Kedves Krisztina!
A 444-es szám jelentése a numerológia szerint az, hogy „minden rendben van.” Vagyis a megjelenése egyfajta megerősítést jelent, azt jelzi, hogy jó az, amit csinálunk, helyesen viselkedünk. A számmisztika művelői azt mondják, hogy olyankor küldi el ezt a számot nekünk az Univerzum, amikor bizonytalanok vagyunk, vagy valamilyen konfliktushelyzetbe kerültünk, azaz a gyakori megpillantása nemcsak megerősítést, hanem védelmet is jelez.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-10-10 08:11:14

Kocsis Eva #45

Kedves Erzsébet!A lányom( 19)69-ben,én pedig 45-ben születtem és amit érdekesnek tartunk az az,hogy 2014-ben ö töltötte a 45 évet én a 69-et ami a születési éveink két utolsó számjegyével egyezik meg felcserélve egymás közt.Van vagy volt vaalamilyen jelentösége,vagy csak puszta véletlen egybeesést jelent?Köszönöm a válaszát elöre is,üdvözlettel:
Éva

2016-10-09 12:23:09

Kuperczkó Krisztina #44

Kedves Rosta Erzsébet!
Nálam az ismétlődő számok az órán mutatkoznak meg. Gyerekkoromban nagyon sűrűn fordult elő hogy 4:44 perckor néztem meg az órámat délután. Valamikor a barátnőm volt kíváncsi hány óra, és neki is feltűnő volt már ez az időpont. Nagyon sok-sok év telt el azóta és mostanában ismét feltűnt, csak most a hajnali órákban, de megint 4:44 perc. Nem jövök rá mit jelent. Érdekes és fura egyben.

2016-10-03 11:40:17

Rosta Erzsébet #43

Kedves József! – Re: #42
A válasz attól függ, hogy milyen jelentősebb tervei, céljai vannak a jövőben. Ha például valamelyik családtagjával, vagy egyedül egy új vállalkozást (Kft, Bt) készül alapítani, a vállalkozás fő tevékenysége és/vagy tervezett neve alapján lehet, hogy névváltoztatást javasol a numerológia.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-08-06 12:41:14

Tamás József #42

Kedves Erzsébet!
A nevem Tamás József,és ez a Püthagorasz-i rendszer szerint nem valami előnyös,(sajnos sok igazság van benne)60 évesen érdemes-e ezzel foglalkozni esetleg nevet változtatni.
Előre is köszönöm válaszát.

2016-08-06 09:23:15

Rosta Erzsébet #41

Kedves Henrietta! – Re: #40
A születésének dátumából elsőként a születésének napja érdemel figyelmet, ugyanis a 22 mester szám, melynek jelentéséről a „Mester számok” c. írásomban olvashat. A születése dátumából meghatározható az életútjának a száma, mely numerológiai összegzéssel 2-nek adódik.
A 2-es életút esetén a következőket mondja, ajánlja a modern numerológia:
Békeszeretőbbnek, diplomatikusabbnak kell lennie; figyeljen jobban mások érzéseire; legyen türelmes, szerény és megfontolt; ügyeljen a részletekre is; tanuljon meg „adni és kapni.”
A sorsára nagy hatással vannak (lesznek) a barátai; a küldetése mások követése, nem pedig a vezetésük; fontos, hogy tudja, mikor beszéljen, és mikor hallgasson.
A sikere azon múlik, hogy képes-e „lefaragni az egójából”, és együttműködni másokkal.
A 7-es szám gyakori ismétlődése, megjelenése azt sugallja, hogy az ambíciói realizálódnak, és lesz elég ereje az akadályok leküzdésére. A legfontosabb, hogy hallgasson az intuícióira.
A 13-as ellentmondásos szám, mely halált és születést, véget és kezdetet, változást és átmenetet egyaránt jelezhet. Az ember útjában álló akadályokat szimbolizálja, melyeket a céljai eléréséhez le kell győznie. Állhatatosság és kemény munka kell a sikerhez. Ha viszont túlságosan sokszor jelenik meg ez a szám, az esetben a balszerencsére utalhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-04 11:03:50

Szabó Henriette #40

Kedves Erzsébet, két kérdésem lenne.
Az egyik születési dátum 77 02 22 számok szerepelnek. De sajnos nem tudom a jelentését. Valyon mit rejtenek ezek a számok?
Másik kérdésem a 13 szám, ami folyamatosan megjelnik egy személy körül, ugyanakkor körülöttem a 7. Szám. Ez mit is jelent?
Köszönettel,

2016-06-01 21:58:44

Eva #39

Kedves Erzsebet,

Nagyon szepen koszonom valaszat mellyel teljesen egyetertek.

2016-05-27 06:18:44

Rosta Erzsébet #38

Kedves Éva! – Re: #37
Hasonló a válaszom, mint amit egyik korábbi olvasómnak a mesterszámoknál feltett kérdésére írtam, vagyis az ön esetében is Hans Decoz, a numerológia egyik legnagyobb ma élő szaktekintélye gondolataira hivatkozom. Szerinte az ismétlődő (visszatérő) szám olyan, mint egy kozmikus szignál. Az univerzum így próbálja az ember figyelmét ráirányítani valamilyen problémára vagy tennivalóra.
A 11-es szám gyakori megjelenése arra utalhat, hogy a jelenlegi tudása alapján rossz döntéseket hoz, annak ellenére, hogy tudata alatt érzi, más utat kellene választania.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-05-26 15:27:03

Eva #37

Kedves Erzsebet,

Mar regota szerettem volna irni onnek.

Parkapcsolataban folyamatosan megjelenik a 11 szam. Nem datumokban hanem fokent ido,rendszamtabla es egyeb kisse szokatlan megjelenesi formakban.
Olavastam az oldalan,hogy a 11 szam mint az okolbe szorotitott kez szimbolikaja,megcsalatas es arulast jelez, de ha jol ertelmeztem azoknak az eleteben akiknek a nevszama 11.
Nekem mar a masodik parkapcsolatomban jelez a 11-es szam es a jelenlegi kapcsolatomnal is a megcsalas gyanuja all fent.
Arra gondoltam,hogy az egiek igy probalnak.nekem jelezni,hogy vigyazzak de felek,hogy mivel a szamot egy megativ jelenteshez tarsitottam,igy mar tudat alatt a rosszat vonzom be. On mit tanacsolna,hogy ertelmezzem?

2016-05-23 05:10:36

Rosta Erzsébet #36

Kedves Ági!
Önmagában az, hogy az új lakcímében a házszám 247 lenne, a numerológia szerint se nem, se nem rosszat nem jelent. A numerológusok szerint akkor jó választás a költözésre kiszemelt ház, ha annak száma összhangban van a leendő lakóinak a születési számával. Vagyis azt vizsgálják, hogy a születés napjának a száma (ha pl. 1984. március 23-án született a költözni vágyó személy, ez a szám 5, mivel 2+3=5), miként viszonyul a 247 numerológiai értékéhez, vagyis a 4-hez (2+4+7=13 és 1+3=4) Az értékelés során megnézik, hogy a jelenlegi lakcím mennyire megfelelő (javul-e vagy romlik az összhang a költözés után), figyelmet fordítanak az irányító szám változására, arra, hogy mennyi ideig élt a jelenlegi lakcímén az illető, melyik hónapban kerül sor a költözésre, melyik mutat jobb harmóniát a munkahely címével, és még folytathatnám a sort. A legjobb, ha a két szám azonos.
Másképpen zajlik az értékelés, ha a költözni kívánó személy születési száma 4 vagy 8. (Az előbbi esetében az 1 vagy az 5, az utóbbinál pedig a 3 vagy a 6 a legjobb választás.)
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-31 12:18:33

Ági #35

Kedves Rosta Erzsébet!

Házat készülünk venni, a házszámunk 247 lenne. Sehol sem találok ezzel kapcsolatos információt, hogy mit jelenthet ez a kombináció ? Remélem tud segíteni! :) :-) Nagyon köszönöm és várom válaszát! Ági

2016-03-30 15:57:46

Rosta Erzsébet #34

Kedves Szilvia!
Örömmel olvasom, hogy kedvező fordulatot vett életük, és a türelmük meghozta gyümölcsét. Érezzék jól magukat az új otthonukban!
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-28 15:39:04

Vassné Szilvia #33

Kedves Erzsébet!
Mint ígértem, megosztom Önnel, ha fog történni valami változás. Nos, örömmel jelentem, hogy e hónap 22-étől ingatlan tulajdonosok lettünk férjemmel, a sok évi "harc" végérvényesen lezárult. (...) Persze továbbra is látom a számokat, gondolom még nem ért véget a pozitív történés. Türelmes leszek továbbra is, és várom az újabb örömteli napokat! :-)
Kívánok Önnek és Mindenkinek boldog időket!
Üdv: Szilvi

2016-02-27 21:29:23

Rosta Erzsébet #32

Kedves Andi!
Már mások is tettek fel hasonló kérdést, de én nem nagyon tudok mit kezdeni a sokszor felbukkanó számokkal. Szerintem egy adott szám gyakori megjelenésének - ha valóban sokkal többször fordul elő, mint azt elvárhatnánk - racionális magyarázata kell, hogy legyen. Ám mivel ön vizionálja a 49-es számot, a sűrű „bevillanása” úgy is felfogható, mintha álmainak visszatérő eleme lenne a „49”-es szám. Ebben a megközelítésben a 49-es szám gyakori vizionálása arra utalhat, hogy önnek már teljesen mindegy, miként végződik, egy hosszú ideje tartó szituáció, vagy - pozitív értelemben - azt a reményét jelezheti, hogy hamarosan kiszabadul kényelmetlen helyzetéből.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-09 09:59:00

Andi #31

Kedves Erzsebet! Nekem eleg gyakran a 49-es szam bukkan fel,de en nekem belulrol jon csak ugy egyszer bevillan. Sokaig azt hittem azt jelenti,hogy akkor fogok meghalni,de aztan elgondolkoztam nem e uzenet? Annyira az angyalokban nem hiszek,de abban igen,hogy valakik segitenek nekunk...Amugy 30-an szulettem es 30 eves vagyok most,ha van jelentosege...Valaszat elore is koszonom!

2015-12-28 20:33:48

Rosta Erzsébet #30

Kedves Szilvia!
Válasza megnyugtatott. Kíváncsian várom a visszajelzését.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-08 12:42:44

Almási Szilvia #29

Kedves Erzsébet!
Semmiképp sem fizetnék azért, hogy megtudjam a választ. ;-)
Köszönöm a válaszokat, de sajnos nem lettem okosabb. Egyszer majd csak elmúlik, de akkor történni is is fog valami,.amit majd megosztok Önnel. (Rá is tüsszentettem :-) )
Minden jót kívánok!
Szilvi

2015-12-08 11:21:43

Rosta Erzsébet #28

Kedves Szilvia!
Én elfogadom, hogy magyarázatot keres erre - az ön által nem véletlennek tekintett - jelenségre, de azért azt tanácsolom, a válaszért senkinek se fizessen.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-07 16:31:14

Almási Szilvia #27

Kedves Erzsébet!
Köszönöm a válaszát! Sajnos nem tudom ezeket a számokat hova tenni, mert egyik sem kapcsolódik eseményekhez. Számomra "ismeretlenek". Ma is legalább 30x láttam a 21-est, és 22x a 44-est. Persze ez csak kb. Sokat vagyok úton, akkor szoktam látni sűrűbben. Régen nem tapasztaltam ilyet, tehát ez most nekem új. Pl. éjszaka ha megébredek, akkor elég sűrűn fordul elő, hogy 02:21, vagy 04:21, vagy xóra 44, és még sorolhatnám. Szerintem ezek nem véletlenek...
Üdvözlettel: Almási Szilvia

2015-12-07 16:04:55

Rosta Erzsébet #26

Kedves Szilvia!
Én nem hiszem, hogy valamilyen kozmikus üzenetről lenne szó, de arra sem gondolok, hogy e számok gyakori felbukkanásával az elhunyt édesanyja próbálna tanácsot adni önnek. Valószínűleg ugyanilyen gyakran találkozhat más számpárokkal is, de ezeket (a 21-et és a 44-et) – valamilyen ismeretlen okból – jobban megjegyzi és rögzíti az emlékezetében. Hogy közelebb juthasson a „rejtély” megfejtéséhez, először is arra kellene feleletet adnia, vajon mit jelentenek, szimbolizálnak önnek ezek a számok. Miként viszonyul hozzájuk? Kapcsolatba hozhatók-e élete valamilyen fontos eseményével? Ha ezekre kérdésekre megtalálja a helyes választ, talán azt is megtudja, hogy mit kellene tennie.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-07 12:16:28

Almási Szilvia #25

Kedves Rosta Erzsébet!
Önhöz fordulok segítségért. 2013 decemberében vesztettem el Drága Édesanyukámat. Majd eltelt kb. fél év, és naponta találkozom a 21-es és a 44-es számmal legalább 30x. Nem túlzok, mindennap látom többször a két számot. Rendszámtáblákon, újságokban, órákon, tv-ben, de sokszor megesik az is, hogy valaki mondja őket. Utána olvastam, mert már úgy érzem/éreztem, hogy valaki üzenni szeretne, de nem értem, hogy mit akar ezzel mondani. A 21-es szám annyit takar, hogy hosszú harc után biztos győzelem. Siker, felívelő karrier. A 44-es szám, az angyalok segítenek, kérjem meg őket, hogy segítsenek, mert addig "nem avatkozhatnak" bele az életembe, míg meg nem kérem őket. Kérem, hogyha tud logikusabb magyarázattal szolgálni, azt nagyon megköszönném. Talán Anyukám próbál üzenni nekem? Köszönöm előre is válaszát!

2015-12-05 13:21:51

Bubsi #24

Köszönöm válaszát!!

2015-11-22 10:33:27

Rosta Erzsébet #23

Kedves Bubsi!
Kérdéseire a „Házasságkötés száma” című írásomban választ talál. Ennek eléréséhez az alábbi linket kell a kleresőbe bemásolnia:
http://www.erzsebetrosta.hu/Fejezetek-a-numerologiabol/a-hazassagkotes-szama.html
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-11-21 11:38:19

Bubsi #22

Kedves Rosta Erzsébet!

Néhány évvel ezelőtt a 23-as szám gyakori felbukkanásáról kérdeztem, válasza rengeteget segített, elgondolkodtató, köszönöm!! Most azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy házsságkötés numerológiáját hogyan lehetne vizsgálni? Én úgy gondoltam, hogy külön a napot lehetne nézni, esetleg a hónappal is összeadva lehet megkapni a vizsgálandó számot, de valahol az évet is hozzáadják; mi a helyes metódus és melyik oldalt nézzem, az összetett számokat? 2016. július 22. és 2016. augusztus 21. a két dátum jelen pillanatban. Nagyon köszönöm mindenkori segítőkészségét. :)

Üdvözlettel: Bubsi

2015-11-18 22:57:30

Rosta Erzsébet #21

Kedves Márta!
Szívesen segítenék, de sajnos nem áll módomban. Magam ugyan nem vagyok numerológus, azonban kizárólag a számokra nem bíznám a döntésemet. Különösen 55 évesen nem, ugyanis ebben az életkorban már nehéz a téves döntést korrigálni. Ha mégis kíváncsi a tanácsomra, próbálja azt tenni, amihez a legjobban ért, amit a legjobban szeret. A bejegyzéséből azt látom, hogy szociálisan érzékeny, mások baja, problémája iránt empátiát érző ember, talán valamilyen önkéntes segélyt nyújtó szervezetben érezné a legjobban magát. Bár ez az anyagi problémáit rövidtávon valószínűleg nem oldaná meg, azzal, hogy jót tehet másokkal, gyorsabban visszanyerné az egészségét.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-01 13:45:07

Forrai Márta #20

Kedves Erzsébet teljes születési számom: 1960 03 29
Most is azt érzem életem mélyponton van,egészség,munka,ezekből kifolyólag anyagiak. Olvastam 29 születésnap szám jelentését, hát ennél nehezebb nincs. önkifejezés:3, lélekszámom:9,karma-sorsszámom:3, élet ut: 3 életfeladat:3 Mivel érdemes foglalkoznom amiből meg is tudnék élni. pszichotronikát -szellemgyógyászatot tanultam 5 évig, 2000 öl mivel sajnos gyógyításokat ingyen csináltam eddig mert valamiért mintha csupán olyanok keresnének kiknek ingyen tudnék csupán és mégis segítek ezért anyagilag roppant nehézségeim voltak életemben. Hogy pénzhez jussak Németországba mentem ki dolgozni másfél éve idősgondozónak, ez amíg tudtam kint dolgozni anyagi stabilitást adott. Most pár hónapja egészségügyi bajaimból ebben is akadályoztatva lettem. Mit tegyek,cselekedjek hogy jobb irányba változzon életem anyagilag és minden tekintetben. Mi is az igazi életfeladatom életutam. Köszönöm szépen válaszát Márta

2015-08-30 20:46:01

Rosta Erzsébet #19

Kedves Zsuzsa!
Mivel - mint írja - a 848-as számmal kezdődött a telefonszámuk, nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy a közelmúltban az emlékezetében valaki vagy valami felbukkanhatott a gyermekkorából, vagy olyasmi történhetett (ismétlődhetett meg) önnel, ami arra az időszakra volt jellemző, vagy valamilyen egyéb módon kapcsolódhat a múltjához. Vagyis valószínűleg valamilyen érzelmi ok állhat e szám gyakori megjelenése mögött.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-07-16 12:16:10

Zsuzsa #18

Kedves Erzsebet! Mostanaban a 848 szam egyre surubben jelenik meg az eletemben, gyermekkoromban a telefonszamunk is ezzel kezdodott! Ha esetleg tudna valamit segiteni, hogy mit jelenthet, megkoszonnem! Udvozlettel Zsuzsa

2015-07-16 07:19:13

Viktor #17

Kedves Erzsébet és kedves Petra!

Megszeretném köszöni a közbenjárást és az érdeklödést, de én sajnos nem adhatok több infót, sem a "valakikrol" sem magamrol. Már így is túlságosan eljárt a szám és ezért bajba kerülhetek. Ezt figyelembe véve, kérem értsék meg a visszaútasitásomat!

Üdvözlettel,
Viktor

2014-04-05 20:26:32

Petra #16

Kedves Erzsébet!Természetesen nem tolakodó és igaza is van,köszönöm szépen,én hozzájárulok.

2014-04-05 15:04:23

Rosta Erzsébet #15

Kedves Petra! Kedves Viktor!
Nem akarok tolakodó lenni, de én nem javasolnám, hogy publikusan E-mail címet cseréljenek, mert mások visszaélhetnek vele. Mivel a hozzászólásnál mindkettőjük az E-mail címével regisztrált, ha az oldalamon a fejlécben található kapcsolat menüpontok keresztül hozzájárulnak, én azonnal megküldöm a levelezési címüket.
Üdvözlettel és szép hétvégét kívánva,
Rosta Erzsébet

2014-04-05 14:21:01

Petra #14

Kedves Viktor!

Amennyiben megadná az e-mail címét,inkább odaírok,illetve kérdeznék még,tekintettel arra,hogy nem biztos a fórumon ez szabályos vagy illő!
Köszönöm

2014-04-05 10:34:33

Viktor #13

Kedves Petra! (második üzenet)

Lehet, hogy az érdekli, hogy konkrétan hogyan történik egy manipuláció? Megírom az egyik saját esetemet, de ez most nem számmokkal történt hanem névvel:

Fiatal egyetemista koromban egy TINA nevü lánynak udvaroltam. Én házasodni akartam vele, de Ö nem akarta. Már párszor akartam szakitani vele emiat, de Ö mindig vissza csábitót. Amikor már tényleg döntöttem hogy igazán szakitok vele és már nem engedem magamat visszacsábitani a "valakik" igazi akcióba léptek. Még azon a napon amikor eldöntöttem hogy szakitok TINÁVAL elkellet menem az egyetemre. Utcán menetközben "véletlenül" elforditottam a fejemet és egy falon TINA nevü grafiti feliratot láttam. Egy picit furcsáltam a dolgot, de nem adtam annak túl nagy jelentöséget. Az egyetemen "véletlenül" egy másik egyetemista lánynak az indexje került a kezembe, azt a lányt is TINÁNAK nevezték. Ekkor már elfogot valami, de akkor sem vátoztattam a döntésemet hogy szakitok a TINÁVAL. Viszont egyetemröl hazafelé szintén "véletlenül" egy kocsi hátuljára néztem és azon is rávolt írva hogy TINA!!! Na most már nagyon kezdtem félni, és biztos voltam benne, hogy ez nem lehet véletlen. Amikor haza jöttem bekapcsoltam a rádiót és a rádioba azt hallotam hogy egy TINA nevü lány kivánság müsorban kér valami számot. Na ekkor beadtam a derekam és igy gondoltam: "Istenem ha Te azt akkarod hogy ne szakitsak a TINÁVAL akkor nem szakitok vele!" A "valakik" manipulációval elérték a céljukat - most 38 évesen se felségem, se gyermekem és emiat az egész életemnek az értelme tönkrement! Hát ennyi!

Kellemes hétvégét,
Üdv,
Viktor

2014-04-04 13:24:07

Viktor #12

Kedves Petra!

Ha jól értettem a kérdését akkor az érdekli, hogy hogyan manipulálnak a "valakik"? Ehez azt kell tudnunk (és nem utolsó sorban el is hinnünk), hogy a "valakik" uralják az egész világot. Ezen a "képeség" birtokában már ugy manipulálhatnak bárkit és bármit ahogy akarnak. Most az a kérdés, hogy a "valakik" hogyan tudják ezt megtenni? Most jöttem arra a pontra amikor már nem hagyományos dolgokrol beszélünk, hanem olyanokrol amelyekről az emberek nem hiszik, vagy nem akarnak ellhinni. De én most elmondom akár valaki elhíszi akár nem:

Mint ahogy az, azt hiszem, Bibliába is van írva (azt hiszem valahol a Jelenések könyvében) hogy a világ vége kezdete elött a rossznak emberfeletti hatalma lesz az ember(ek) fölött és lám így is van!!! A "VALAKIK" TELJES EGÉSZÉBEN MANIPULÁLNI TUDJÁK AZ EMBEREK TESTÉT (MINDEN PORCIKÁJÁT), A GONDOLKODÁSUKAT, ÉS AZ ÉRZELMEIKET IS!!! De FONTOS, hogy a LELKÜKET - NEM!!!!!!!! HÁLA ISTENNEK!
Kedves Petra, ha míg mindig érdekli ez a dolog, és nem gondolja azt hogy "na ez az ember biztosan Technorapidot sziv", akkor ha van még kérdése, szívesen válaszolok Önnek.

Üdv,
Viktor

2014-04-04 11:47:53

Petra #11

Kedves Viktor!

Engem érdekel,amit írt,kifejtené egy kicsit bővebben a manipulálást?
Köszönöm!Petra

2014-04-04 07:32:30

Viktor #10

Kedves számokat túl gyakran láttók!
Csak röviden! Nem magyarországon születtem, azért rossz a helyesírásom. De térjünk a tárgyra: Akik gyakran számokat látnak az nem jó jel. Sőt! Az azt jelenti hogy "valaki" manipulája a környezetüket és Öket is. Ezek a "valakik" lehetnek démonok vagy titkós szolgálatok vagy idegen lények, esetleg mind a hárman. Persze itt a "kviszling" embereket is hozzá kell tenni. Ajánlatom: Kerüljék a bajt, a konfrontálást az emberekel! Ne higyenek senkinek és sporoljanak a pénzel!
Isten békéje legyen veletek!
Ui.: Kérem kedves Erzsikét ne töröljék le ezt a hozzaszólást mert segíteni probálok a semmit sem sejtő embereken és így is nagy bajba kerülhetek mert megírtam ezt az infot! Elöre is köszönöm!

2014-02-06 23:13:37

Rosta Erzsébet #9

Kedves Bubsi!
Bár a numerológia ebben a kérdésben nem foglal állást, az, hogy egy bizonyos számot - jelen esetben ez a 23-as - oly gyakran lát az órájára pillantva - akárcsak az álmai szimbolikus üzenetei - valószínűleg a tudattalanjának a „terméke”. Spirituálisan magyarázva, azért térhet vissza oly sokszor ez a szám, mert nem érthette meg az „üzenetét”. Az ugyanis, hogy a tudattalanja, amikor az órájára pillant, rendszeresen a 23-as számot „mutatja”, szimbolikusan azt jelezheti, hogy elsősorban a környezete problémáival van elfoglalva, mások örömét keresi, mindenben szeretne megfelelni az elvárásoknak. Másrészről arra is figyelmeztetheti, hogy irreális célokat tűzött maga elé, esetleg túlságosan idealista a hitében és a gondolkodásában egyaránt. Keressen könnyebben elérhető célokat, törődjön többet önmagával!
Egy másik lehetséges - az előbbinek némileg ellentmondó - értelmezésben a 23-as gyakori megjelenése azt üzenheti, hogy jobban ki kellene használnia a természet adta képességeit, tehetségét és kreativitását, hogy örömöt szerezhessen magának és másoknak. Legyen őszinte és nyílt a környezetéhez!
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2013-06-27 09:01:21

Bubsi #8

Kedves Rosta Erzsébet!

Azért írok Önnek, mert a segítségére lenne szükségem. Immáron kb. féléve vagy egy éve, hogy tapasztalom, hogy amikor ránézek az órára, 85 %-ban x óra 23 percet látok. Voltak hónapok, amikor ez jóval ritkább volt, de most 1 hónapja ismét tapasztalom, és sokszor sűrűn egymás után, rendkívül különös. Kérem, ne higgye azt, hogy megbolondultam, és nem is önbeteljesítő jóslatról van szó, vagyis arról, hogy kiélezetten figyelnék erre az eshetőségre, mert egyáltalán nem fordítok erre figyelmet, egyszerűen hosszú idő óta spontán történik... el sem tudom mondani, milyen nagyszámú esetről van szó, és mint említettem, elég régóta... nagyon kísértetiesnek ítélem a dolgot, bár egyáltalán nem zavar, de úgy érzem, valamit jelent. Van esetleg elképzelése a tapasztalat gyakorlati jelentőségéről?

Köszönöm szépen a segítségét előre is!

Üdvözlettel

2013-06-22 20:03:15

Rosta Erzsébet #7

Kedves Betti!
A tizenhatos szám gyakori megjelenése életedben többféleképpen is értelmezhető, de mindegyik pozitív jelentést hordoz. Az első négy páratlan szám összege (1+3+5+7=16), mely teozófiai összeadással (numerológiai redukcióval) - mivel 1+6=7 - a szent hetest eredményezi. Másrészről, tekintve, hogy a 4-nek a négyzete, örökli a 4-es szám kedvező tulajdonságait. A 16-os különösen az ősi Indiában volt igen népszerű. És persze arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a Biblia szerint a szeretet száma, vagyis az isteni szeretetet szimbolizálja. Az Ótestamentumban az Istennek 16 neve van, jelezve Izrael fiai iránt érzett rendíthetetlen szeretetét.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2013-05-26 15:02:12

Betti #6

Sziasztok! Remélem, valaki tud segíteni. Már több hónapja, megjelent az életemben a 16-os szám. Az órákon, táblákon, bárhol járok, nézek a 16-os szám jelenik meg valamilyen formában. Tudom és érzem, hogy ez egyfajta jelzés számomra, csak még azt nem tudom, milyen jelentéssel bír az életemben. Tudna nekem ebben valaki segíteni?

2013-05-25 13:45:04

Timcsike 83 #5

Kedves Erzsébet!
Nagyon köszönöm a tájékoztatását, az ajánlott oldalakat is felkeresem :)
További szép hétvégét kívánok!
Üdvözlettel :Tímea

2012-12-15 16:39:19

Rosta Erzsébet #4

Kedves Tímea!
A 41-es számról elmondható egy-két érdekes dolog, például az, hogy két egymást követő szám – a 4 és az 5 – négyzetének az összege, vagy az, hogy a 41 a legkisebb olyan prímszám, mely kétféle módon is felírható egymást követő prímszámok és összetett számok összegeként (41 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 = 1 + 13 + 17 = 20 + 21 = 12 + 14 + 15). És az is érdekes, ha a számjegyeit fordított sorrendben írjuk le (14), akkor megkapjuk, hogy hány darab 41-nél kisebb összetett szám van. És még tudnám folytatni a sort…
Arra a kérdésére azonban, hogy mit jelenthet a 41-es szám gyakori előfordulása az életében, sajnos nem tudok válaszolni. Erről a Neten az angyal- vagy angyali számok, illetve az „Angel numbers” kulcsszavakra keresve előbukkanó oldalakon olvashat.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2012-12-11 10:33:58

Tímea #3

Kedves Erzsébet! Örülök, hogy rátaláltam erre az oldalra, nagyon sok hasznos és érdekes dolgot olvastam itt. Megkerestem az összetett számok között a 41-es szám jelentését is, de ez leginkább a személyiségre vonatkozó jelentéseket írta le. Kb. 3 hónapja "kísért" a 41-es szám naponta 4x-5x is találkozom vele, és érzem, hogy jelent valamit, de nem tudom, hogy mit. Ön szerint mit jelenthet? Válaszát nagyon köszönöm! Üdvözlettel: Tímea

2012-12-08 20:33:22

Albert #2

a rettentően felnézés az FÉLELMET KELTŐ ..... ehelyett jobb lett volna a tisztelettel vagy szeretettel való felnézést használni ....

szép napot

2012-10-30 22:20:32

Robelin #1

Drága Rosta Erzsikém!
Nem tudom, emlékszel-e még rám. Tenyérelemzést tanultam Tőled, 1996-ban jártam hozzád. Sokat vagy eszembe, és rettentően felnézek Rád. Sok-sok-sok, nagyon sok puszi Neked. Robelin. (Szeder Hajnalka)

2011-08-13 15:32:22