A+ A A-

Összetett számok

  • Közzétéve itt: Klasszikus numerológia


A modern numerológia a nagy számokat az 1-tol 9-ig terjedő elemi számok valamelyikére redukálja a lehető legegyszerűbb és legpopulárisabb módszerrel; egyszerűen összeadják a számjegyeket. Ha az így kapott szám 9-nél nagyobb, akkor ennek jegyeit ismét össze kell adni, és az eljárást addig kell folytatni, mígnem a tízes alatti, kilenc elemi szám valamelyikét nem kapjuk eredményként.

A régi numerológusok a kilenc egyszerű számon kívül ismerték az összetett számok karmikus rejtélyét is. Összesen ötvenkét számot különböztettek meg, az összetett számok némelyikét képpel, piktogrammal ábrázolták, így lett például a 15-ös a varázsló, a 21-es a mágia koronája. Hogy ötvenkét számot határoztak meg, nem a véletlen műve volt, hisz ezzel az év 52 hetét kívánták reprezentálni. Ha pedig az 52-t megszorozzuk a misztikus 7-essel, akkor eredményként 364-et kapunk, ennyi napból állt valamikor egy év. A kaldeusoknál már 365 volt az év napjainak száma, az utolsó napon rendezték nagy fesztiváljukat, amikor is tilos volt dolgoznia férfinak, asszonynak, gyereknek és állatnak egyaránt.

Ezután vegyük szemügyre az összetett számok spirituális jelentését.

A 10-es, mint a „szerencse kereke”, a felemelkedés és a hanyatlás száma. Jelentése lehet pozitív és negatív, jó és rossz, jelenthet hírnevet, de bukást is. Kétségtelen, hogy ez a szám kizárólag szélsőséget képvisel, nem ismer középutat. A10-es ember nagy hibája, hogy nehezen realizálja az erőpotenciálját, ennek következtében frusztrálttá, csalódottá válhat, mert úgy érzi, vágyait, elképzeléseit nem tudja valóra váltani, ebből adódó kisebbségi érzéseit nagyképű viselkedéssel próbálja palástolni, pedig ha nem hagyja el magát, tervei megvalósulhatnak.

A 11-es szám szimbolikája az „ökölbe szorított kéz”, amely a rejtett megpróbáltatásokra, alattomos veszélyre, elárultatásra, megcsalatásra, hűtlenségre figyelmeztet. Baljóslatú szám. Azonban megfelelő kompromisszummal e szám viselője megtalálhatja a megoldást, boldog lehet, csak ne adja fel önállóságát, tartsa meg individualitását.

A 12-es az „áldozat” száma, jelképezi az áldozathozatalt, az önfeláldozást, a lemondást, a mártíromságot. A 12-es számú ember rendszeresen lemond saját vágyairól, céljairól, csakhogy elkerülje az esetleges ármánykodásokat, ám áldozatvállalásaitól gyakran szorong. Ha intellektusa felülkerekedne érzelmein, szenvedései véget érnének.

A 13-as a felfordulás és a pusztulás száma. Régente egy olyan „csontváz” vagy „halál” képével ábrázolták, aki kezében a kaszával egy zöld mezőben levágott fejek között kaszabol, de a fejek helyett mindig újabb fejek jelennek meg. Tehát, ha a 13-as vibrálásában lévő személy nem megfelelően alkalmazkodik, könnyen veszélybe kerülhet, de felkészültséggel a negatív hatásokat csökkentheti, kikerülheti.

A 14-es a kihívás száma, szerencsét hoz mindenfajta kommunikálásban, spekulatív dolgokkal kapcsolatban, pénzügyekben, de e szám kockázatot is rejt magában, ezért tulajdonosának nem szabad hallgatnia a rossz tanácsadókra, ne bízzon túlságosan másokban.

A 15-ös a „varázsló” száma, ez különleges írói tehetséget, művészi hajlamot, muzikalitást, kiváló szónoki képességet kölcsönöz. E szám mély ezoterikus jelentéssel bír, az összes szám közül a legszerencsésebb, képes boldoggá tenni környezetét, örömet szerezni másoknak, világosságot teremt a sötétben, feltéve ha e szám mágikus és szerencsés vibrálását nem használja fel önző célokra. A 15-ös vibrációja speciális természetfölötti erőre és könnyű pénzszerzésre hajlamosít.

A 16-os szám jelképezi a „romba dőlt citadellát”. A kaldeusok úgy ábrázolták, mint egy villámsújtotta tornyot, amelyből egy férfi zuhan alá koronával a fején. E szám figyelmeztethet mindenféle veszélyre, balesetre, bármilyen elképzelés, cél meghiúsulására. Ha a 16-os ember időben odafigyel a belső hangra, akkor elkerülheti az esetleges veszélyt, bajt.

A 17-es, mint a „mágia csillaga”, rendkívül spirituális szám, akit e szám reprezentál, képes korábbi kudarcaiból tanulni, felülemelkedni élete nehézségein, kilábalni belőle, megoldani problémáit. Gyakorta nevezik ezt a számot a halhatatlanság számának, ami azt jelenti, hogy az illető neve minden valószínűség szerint fennmarad halála után is, hírneve maradandó lesz. Egy veszélyre azonban vigyáznia kell, ugyanis a 17-es számjegyeit összeadhatjuk, akkor az a 8-ra redukálódik, ami egyáltalán nem tekinthető szerencsés vibrálásnak.

A 18-as a szellemi és az anyagi konfliktus száma, az összetett számok közül a legbonyolultabb. Jelképezi az anyagiasságot, igyekszik megsemmisíteni a természet spirituális oldalát, ám a pénzhajhászás és az örökös előnyhöz jutás rendszerint veszekedéseket kelt, torzsalkodásokat, háborúskodást, perpatvart okoz, a megosztó taktika állandó ellenséges légkört teremt. A 18-as embernek vigyáznia kell „barátaira” és ellenségeire egyaránt. A rossz hatás csökkentésére a legjobb gyógyír a becsületes, megbocsátó, szeretetteljes viselkedés, mert így rombolhatók le a 18-as korlátai.

A 19-es a „mennyek fejedelme”. A legszerencsésebb szám, mivel a Nap kisugárzása boldogságot, beteljesülést, sikert biztosít az élet minden területén. A 19-es ember hatalmas energiával, erővel rendelkezik, aminek segítségével képes győzedelmeskedni mindenek felett.

A 20-as az ébredés száma, de egyidejűleg szimbolizálja az ítéletet is. A 20-as vibrálású embert mindig új célok, tervek, ambíciók hajtják, ez a motívum legjobban az ébredéshez hasonlít. Vannak azonban időszakos kudarcok, akadályok, amik úgy hatnak, mint egy ítélet. A 20-as nem materialista szám, tehát a vibrálásában lévő ember gazdasági sikerei kétségesek, viszont rendelkezik egy olyan adottsággal, mellyel a megoldhatatlannak látszó feladatokat is képes megoldani.

A 21-est a világmindenséget szimbolizáló „mágia koronájával” ábrázolják. Ez az egyik legszerencsésebb vibrálás, mert a szám karmikus jutalma általános sikert, szerencsét, felívelő pályát, előmenetelt, boldogulást ígér. E szám viselője képes minden nehézség fölött győzedelmeskedni, jutalmul elnyerheti a mágia koronáját.

A 22-es az alázatosság és az óvatosság száma, olyan jóságosan tudatlan embert reprezentál, aki helytelen értékítélete következtében megbízik a hamis emberekben, tudatlanságában egyik hibát a másikra halmozza. Túlságosan sokat képzelődik, álmodozik, nagyon elszakad a realitásoktól, szinte a mennyekben él, ezért rendre nem veszi észre, mikor közeledik a veszély. Éberebbé, elővigyázatosabbá kellene válnia, hogy megfékezze zabolátlan álmait, hogy kellő előrelátással kerülje el végre a rá leselkedő csapdákat.

A 23-as, mint az „oroszlán királyi csillaga”, sok sikert, szerencsét sejtet egy nagylelkű szponzor közreműködésével. A 23-as nagyon szerencsés szám, mivel a karmikus jutalom jelképeként a vibrálásában élő embert jóindulattal, segítőkészséggel ruházza fel, aminek segítségével képes megtörni az oroszlán irtózatos erejét.

A 24-es, mint a szerelem, a pénz, a kreativitás száma, különösen akkor szerencsés, ha a születési dátum esik erre a napra. E szám szülötte magas rangú, pozíciójú személyektől remélhet támogatást, hasznot húzhat belőlük, de előnyt szerezhet a törvényből, művészetekből és a szerelemből is. Vigyáznia kell, hogy ne vigye túlzásba a szabad szerelmet és az egyéb élvezetekben is tartson mértéket.

A 25-ös nem a legszerencsésebb szám, anyagi sikert nem szimbolizál, lévén e vibrálás a spirituális bölcsességé, melynek segítségével különleges képességet adományoz az emberek és a dolgok megfigyelése terén. A 25-ös számú ember kiváló ítélőképességgel rendelkezik, felgyülemlett tapasztalatait, bölcsességét idővel hasznosítja, s elismerést, köztiszteletet vív ki. Legfőbb ereje abban rejlik, hogy képes korábbi hibáiból okulni, és azt a későbbiekben hasznosítani.

A 26-os, mint a partnerkapcsolatok száma, könyörületességet, megérzést, önzetlenséget, segítőkészséget szimbolizál. Ebből következik, hogy ez a szám sok csalódást és kudarcot is tartogat a 26-os ember számára. A káros hatás megelőzése érdekében nem árt partnerkapcsolatait megvizsgálni, felülbírálni. Inkább saját intuícióira hallgasson, mint a „jó szándékú” tanácsadóira, a pénzével is jobb lenne spórolnia, ne költekezzen felelőtlenül.

A 27-es, mint a karmikus jutalom száma, erőt, bátorságot, harmóniát és szerencsét szimbolizál, mivel a 27-es embert produktív munkája, intellektusa, képzelőereje révén hatalommal, uralommal látja el, ezért jelképezik ezt a számot egy „jogarral”. A 27-es személynek mindig ragaszkodnia kell saját eredeti ötleteihez, ne hagyja magát befolyásolni mások által.

A 28-as a „hívő bárány” jelképeként talán a legellentétesebb összetett szám. Ígérhet markáns sikereket, de szimbolizálhat nagy veszteségeket is, mindez azon múlik, hogy a 28-as ember mennyire fecsérli el bizalmát érdemtelen emberekre, mennyire képes gondoskodni jövőjéről. Résen kell lennie, mert ellenségei, üzleti vetélytársai nagy károkat okozhatnak neki. Előfordulhat, hogy életét többször kell újrakezdenie.

A 29-es, mint a "kikényszerített jóindulat", a legnehezebb karma száma, sok bizonytalanságot, csalódást, szomorúságot, aggodalmat jelent viselőjének, melyet környezete okoz neki. Ez a szám figyelmeztetést jelent a negatív hatások kivédésére, sok erőfeszítést, hitet, optimizmust követel a 29-es embertől.

A 30-as a „magányos, meditáló ember” száma, szimbolizálja a szellemi felsőbbrendűségét, hajlamot a hallgatag meditálásra, önvizsgálatra. E szám szülöttétől távol áll az anyagias világ, a szám ellentmondásosságával magyarázható, hogy a vibrálásában élő ember lehet szerencsés és szerencsétlen, boldog és boldogtalan.

A 31-es szám a „remetét” jelképezi, hasonló a 30-as szám szülöttéhez, de még zárkózottabb, elszigeteltebb, még jobban vágyik arra, hogy egyedül maradhasson gondolataival, békére, csendre vágyakozva szinte menekül a magányba. Irtózik mindenféle társaságtól, nem izgatja világi és anyagi hívság.

A 32-es a kommunikáció számaként képes a tömegek mozgósítására, hasonló mágikus erővel rendelkezik, mint a 14-es számú személy, ugyanolyan magas pozíciójú ember segítségére számíthat, mint a 25-ös ember. Ha mindezekhez hozzávesszük azt a természetes képességét, hogy varázslatos beszédével képes elbűvölni másokat, nyilvánvaló, hogy ezért tekintik a 32-est a „politikus vibráció” számának. A publikálás, a rádió, a televízió komplexitásai nem okoznak neki problémát, képes a legnagyobb feszültség közepette is jól dolgozni. A 32-es nagyon szerencsés szám, ha az általa szimbolizált személy kitart véleménye és ítélete mellett, mind az anyagi, mind pedig a művészi vagy kézzelfoghatatlan dolgok területén sikereket érhet el. Ha erre nem képes, akkor tervei mások makacssága vagy ostobasága következtében zátonyra futhatnak.

A 33-as a vonzalom és az anyagi jólét száma, nem rendelkezik saját egyéni jelentéssel, de hasonló vibrálást hordoz, mint a 24-es, azzal a kivétellel, hogy a szerelem mágiája, mint az eredetiség és a kreativitás nagysága nagyobb gazdasági sikert ígér. A dupla hármasnak köszönhetően, azok, akiknek a névszáma 33, harmonikus kapcsolatot jelent a másik nemmel szemben, minden tekintetben előnyös szám, akár karrierrel, akár a romantikus szerelemmel vagy a házassággal kapcsolatban. A 33-as a jól megérdemelt karmikus jutalom száma. A 33-as személynek azonban nem szabad visszaélnie a különleges szerencséjével, amely élete bizonyos szakaszaiban elhalmozza, ugyanis könnyen lustává, önelégültté válhat, ennek során felsőbbrendűségi érzet alakulhat ki benne. Amikor a 33-as vibrálással humorérzék és őszinte alázat társul, akkor ez a szám nagyon szerencsés.

A 34-es jelentése ugyanaz, mint 25-ös számnak.
A 35-ös jelentése azonos a 26-os száméval.
A 36-os jelentése hasonló a 27-es számhoz.

A 37-es a mimóza és a társas viszony számaként megkülönböztető képességgel rendelkezik, szélsőségesen érzékeny természettel társul. E szám szülötte jó és szerencsés kapcsolatokat köt; mint művész, erős magnetizmust gyakorol a publikumra. Partnerkapcsolatait jól tudja alakítani. Nagy fontosságot tulajdonít a szerelemnek, a románcnak, de néha túlzásba viszi a szexualitást. Vonzódása a szex iránt olykor egészen szokatlan fokra hág, ez azonban nem minden esetben jellemző rá. Fokozott szüksége van partnerkapcsolataiban a harmóniára, mivel így könnyebben érhet el boldogságot, sikert, mintha egyedül dolgozna.

A 38-as jelentése megegyezik a 11-es és a 29-es számokkal.
A 39-es jelentése ugyanaz, mint a 30-as számé.
A 40-es jelentése azonos a 31-es száméval.
A 41-es jelentése hasonló a 32-es száméhoz.
A 42-es jelentése megegyezik a 24-es számmal.

A 43-as a konfrontáció, a fiaskó száma. Ha valakinek a névszáma a 43-as, akkor a numerológusok azt tanácsolják, hogy az illető válasszon inkább egy szerencsésebb számmal bíró nevet, mert ez a szám forradalmat, háborút, harcot, konfliktust szimbolizál. Vibrálása ismétlődő csalódásokat, kudarcokat hordoz magában.

A 44-es jelentése ugyanaz, mint a 26-os számé.
A 45-ös jelentése megegyezik a 27-es száméval.
A 46-os jelentése ugyanaz, mint a 37-es számé.
A 47-es jelentése megegyezik a 29-es száméval.
A 48-as jelentése ugyanaz, mint a 30-as számé.
A 49-es jelentése megegyezik a 31-es száméval.
Az 50-es jelentése megegyezik a 32-es száméval.

Az 51-es szám, mint a „harci sipka” szimbolikája, sajátos képességgel rendelkezik. Harcos természettel társul és nem várt fejlődést ígér mindenben, amibe csak belefog az illető. Különösen előnyös azok számára, akiknek védelemre van szükségük a katonai életben vagy a tengerészetnél, valamint a hadigépezet élén álló vezetőknek. Ugyanakkor ez a szám figyelmeztet az ellenségre, esetleges gyilkosságra, merényletre, cselszövésre, ezért a legbölcsebb dolog a névváltoztatás.

Az 52-es jelentése megegyezik a 43-as száméval.

Az összetett számok az 52-vel végződnek. Az 52-nél nagyobb számokat vissza kell vezetnünk az egyszerű számokra, a számjegyeket összeadva megkapjuk az egyszerű kulcsszámot. Így lesz az 53-as egyszerű kulcsszáma a 8-as, az 54-esé a 9-es, az 55-ösé összetett kulcsszám, a 10-es, az 56-osé a 11-es, az 57-esé a 12-es, az 58-asé a 13-as, az 59-esé a 14-es, viszont a 60-asnak nincs összetett kulcsszáma, az egyszerű kulcsszáma a 6-os, stb.

Érdemes megjegyezni, hogyha a névszám 52-nél nagyobb, és jegyeit összeadva - mint az 53, 54 és a 60 esetében - egyszerű szám adódik, az annak a jele, hogy az illető a karmikus adósságainak nagy részét lerendezte, vagyis az átlagosnál kevesebbet kell tennie az egyensúly megtalálásához.

Hozzászólások  

-1 #49 Csontos Ildi 2017-01-05 19:26
Kedves Erzsébet
Az utóbbi jónéhány hónapban minden nap többször, különböző helyzetekben, véletlenszerűen a 24-es számba botlik.már olyan szinten feltűnő és " tolakodó" ez a " véletlen",hogy utána szeretnék járni,mit üzen...
Április 24.-èn születtem ráadásul.
Előre is köszönöm válaszát.
Idézet
0 #48 Kuperczkó Krisztina 2016-10-21 05:53
Kedves Erzsébet!
Köszönöm a segítő válaszát :D A minap megint felbukkant a 4-es. Pár napja, a 18 hetes ultrahangon, kisbabánk fejátmérője 4, 44cm volt :D Boldogok vagyunk :)
Szép napot!
Idézet
0 #47 Rosta Erzsébet 2016-10-10 08:13
Kedves Éva!
Érdekes összefüggést fedeztek fel, melyet megvizsgálva rögtön az a gyanúm támadt, hogy más születési dátumok esetén is megfigyelhető ugyanez, csak éppen másik évben és természetesen más életkorokkal. Azt vettem észre, hogy az említett érdekes összefüggést mutató év számát úgy kapjuk meg, hogy az 1900-hoz hozzáadjuk a születésükig eltelt évek számát, vagyis jelen esetben a kérdéses év: 1900+45+69=2014 .
E sejtés alapján egy törvényszerűség gyanítható, melynek az a lényege, hogy ha a szülő és a gyermek ugyanabban az évszázadban (jelen esetben a 20. században) született, akkor más számpárokra is igaz ez az összefüggés, csak más életkorban és évben voltak (vagy lesznek) annyi évesek, mint a másikuk születési évének utolsó két számjegye által meghatározott szám.
Például 1936 és 1950 számpárral 1986 volt ez az év, ekkor a szülő 50, a gyermeke pedig 36 éves volt; 1948 és 1974 esetében pedig 2022 lesz az az év, amikor a szülő 74, a gyermek 48 éves lesz. Természetesen minél nagyobb a különbség a szülő és a gyermek életkora, illetve minél később (a század végéhez közelebb) született a gyermek, annál kisebb a valószínűsége, hogy mindketten megélik a kérdéses életkort.
Az előbbiekben leírtak – viszonylag egyszerűen – matematikailag is igazolhatók:
A szülő születési dátuma: 1900+x
A gyermeké: 1900+x+y
Mivel az x a feltételek szerint kétjegyű szám, és mindkettőjüknek a 20. században kell, hogy legyen a születésnapja, nemcsak alsó, hanem felső korlátja is van x-nek, mégpedig a szülőképes életkor. (Bár az egyik hírportálon arról olvashattunk, hogy egy perui kisleány ötévesen szült gyermeket, ez azért nem jellemző, vagyis az y az esetek 99%-ában nagyobb, mint 13, amiből az következik, hogy az x-nek 1910 és 1985 közé kell esnie.
Ezután az 1900-hoz adjuk hozzá a szülő és gyermek kétjegyű születési évszámát:
1900+x+(x+y)=1900+2x+y -> Ez a kérdéses év.
Hogy megkapjuk hány éves ekkor a szülő, vonjuk le ebből a szülő születési dátumát (1900+x)
1900+2x+y-(1900+x)=x+y, vagyis a szülő életkora megegyezik a gyermek kétjegyű születési dátumával.
Ha pedig a gyermek születési dátumát vonjuk le belőle:
1900+2x+y-(1900+x+y)=x, a gyermek életkora megegyezik a szülő kétjegyű születési dátumával.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #46 Rosta Erzsébet 2016-10-10 08:11
Kedves Krisztina!
A 444-es szám jelentése a numerológia szerint az, hogy „minden rendben van.” Vagyis a megjelenése egyfajta megerősítést jelent, azt jelzi, hogy jó az, amit csinálunk, helyesen viselkedünk. A számmisztika művelői azt mondják, hogy olyankor küldi el ezt a számot nekünk az Univerzum, amikor bizonytalanok vagyunk, vagy valamilyen konfliktushelyz etbe kerültünk, azaz a gyakori megpillantása nemcsak megerősítést, hanem védelmet is jelez.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #45 Kocsis Eva 2016-10-09 12:23
Kedves Erzsébet!A lányom( 19)69-ben,én pedig 45-ben születtem és amit érdekesnek tartunk az az,hogy 2014-ben ö töltötte a 45 évet én a 69-et ami a születési éveink két utolsó számjegyével egyezik meg felcserélve egymás közt.Van vagy volt vaalamilyen jelentösége,vag y csak puszta véletlen egybeesést jelent?Köszönöm a válaszát elöre is,üdvözlettel:
Éva
Idézet
0 #44 Kuperczkó Krisztina 2016-10-03 11:40
Kedves Rosta Erzsébet!
Nálam az ismétlődő számok az órán mutatkoznak meg. Gyerekkoromban nagyon sűrűn fordult elő hogy 4:44 perckor néztem meg az órámat délután. Valamikor a barátnőm volt kíváncsi hány óra, és neki is feltűnő volt már ez az időpont. Nagyon sok-sok év telt el azóta és mostanában ismét feltűnt, csak most a hajnali órákban, de megint 4:44 perc. Nem jövök rá mit jelent. Érdekes és fura egyben.
Idézet
0 #43 Rosta Erzsébet 2016-08-06 12:41
Kedves József! – Re: #42
A válasz attól függ, hogy milyen jelentősebb tervei, céljai vannak a jövőben. Ha például valamelyik családtagjával, vagy egyedül egy új vállalkozást (Kft, Bt) készül alapítani, a vállalkozás fő tevékenysége és/vagy tervezett neve alapján lehet, hogy névváltoztatást javasol a numerológia.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #42 Tamás József 2016-08-06 09:23
Kedves Erzsébet!
A nevem Tamás József,és ez a Püthagorasz-i rendszer szerint nem valami előnyös,(sajnos sok igazság van benne)60 évesen érdemes-e ezzel foglalkozni esetleg nevet változtatni.
Előre is köszönöm válaszát.
Idézet
0 #41 Rosta Erzsébet 2016-06-04 11:03
Kedves Henrietta! – Re: #40
A születésének dátumából elsőként a születésének napja érdemel figyelmet, ugyanis a 22 mester szám, melynek jelentéséről a „Mester számok” c. írásomban olvashat. A születése dátumából meghatározható az életútjának a száma, mely numerológiai összegzéssel 2-nek adódik.
A 2-es életút esetén a következőket mondja, ajánlja a modern numerológia:
Békeszeretőbbne k, diplomatikusabb nak kell lennie; figyeljen jobban mások érzéseire; legyen türelmes, szerény és megfontolt; ügyeljen a részletekre is; tanuljon meg „adni és kapni.”
A sorsára nagy hatással vannak (lesznek) a barátai; a küldetése mások követése, nem pedig a vezetésük; fontos, hogy tudja, mikor beszéljen, és mikor hallgasson.
A sikere azon múlik, hogy képes-e „lefaragni az egójából”, és együttműködni másokkal.
A 7-es szám gyakori ismétlődése, megjelenése azt sugallja, hogy az ambíciói realizálódnak, és lesz elég ereje az akadályok leküzdésére. A legfontosabb, hogy hallgasson az intuícióira.
A 13-as ellentmondásos szám, mely halált és születést, véget és kezdetet, változást és átmenetet egyaránt jelezhet. Az ember útjában álló akadályokat szimbolizálja, melyeket a céljai eléréséhez le kell győznie. Állhatatosság és kemény munka kell a sikerhez. Ha viszont túlságosan sokszor jelenik meg ez a szám, az esetben a balszerencsére utalhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #40 Szabó Henriette 2016-06-01 21:58
Kedves Erzsébet, két kérdésem lenne.
Az egyik születési dátum 77 02 22 számok szerepelnek. De sajnos nem tudom a jelentését. Valyon mit rejtenek ezek a számok?
Másik kérdésem a 13 szám, ami folyamatosan megjelnik egy személy körül, ugyanakkor körülöttem a 7. Szám. Ez mit is jelent?
Köszönettel,
Idézet
0 #39 Eva 2016-05-27 06:18
Kedves Erzsebet,

Nagyon szepen koszonom valaszat mellyel teljesen egyetertek.
Idézet
+1 #38 Rosta Erzsébet 2016-05-26 15:27
Kedves Éva! – Re: #37
Hasonló a válaszom, mint amit egyik korábbi olvasómnak a mesterszámoknál feltett kérdésére írtam, vagyis az ön esetében is Hans Decoz, a numerológia egyik legnagyobb ma élő szaktekintélye gondolataira hivatkozom. Szerinte az ismétlődő (visszatérő) szám olyan, mint egy kozmikus szignál. Az univerzum így próbálja az ember figyelmét ráirányítani valamilyen problémára vagy tennivalóra.
A 11-es szám gyakori megjelenése arra utalhat, hogy a jelenlegi tudása alapján rossz döntéseket hoz, annak ellenére, hogy tudata alatt érzi, más utat kellene választania.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #37 Eva 2016-05-23 05:10
Kedves Erzsebet,

Mar regota szerettem volna irni onnek.

Parkapcsolataban folyamatosan megjelenik a 11 szam. Nem datumokban hanem fokent ido,rendszamtab la es egyeb kisse szokatlan megjelenesi formakban.
Olavastam az oldalan,hogy a 11 szam mint az okolbe szorotitott kez szimbolikaja,me gcsalatas es arulast jelez, de ha jol ertelmeztem azoknak az eleteben akiknek a nevszama 11.
Nekem mar a masodik parkapcsolatomb an jelez a 11-es szam es a jelenlegi kapcsolatomnal is a megcsalas gyanuja all fent.
Arra gondoltam,hogy az egiek igy probalnak.nekem jelezni,hogy vigyazzak de felek,hogy mivel a szamot egy megativ jelenteshez tarsitottam,igy mar tudat alatt a rosszat vonzom be. On mit tanacsolna,hogy ertelmezzem?
Idézet
0 #36 Rosta Erzsébet 2016-03-31 12:18
Kedves Ági!
Önmagában az, hogy az új lakcímében a házszám 247 lenne, a numerológia szerint se nem, se nem rosszat nem jelent. A numerológusok szerint akkor jó választás a költözésre kiszemelt ház, ha annak száma összhangban van a leendő lakóinak a születési számával. Vagyis azt vizsgálják, hogy a születés napjának a száma (ha pl. 1984. március 23-án született a költözni vágyó személy, ez a szám 5, mivel 2+3=5), miként viszonyul a 247 numerológiai értékéhez, vagyis a 4-hez (2+4+7=13 és 1+3=4) Az értékelés során megnézik, hogy a jelenlegi lakcím mennyire megfelelő (javul-e vagy romlik az összhang a költözés után), figyelmet fordítanak az irányító szám változására, arra, hogy mennyi ideig élt a jelenlegi lakcímén az illető, melyik hónapban kerül sor a költözésre, melyik mutat jobb harmóniát a munkahely címével, és még folytathatnám a sort. A legjobb, ha a két szám azonos.
Másképpen zajlik az értékelés, ha a költözni kívánó személy születési száma 4 vagy 8. (Az előbbi esetében az 1 vagy az 5, az utóbbinál pedig a 3 vagy a 6 a legjobb választás.)
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #35 Ági 2016-03-30 15:57
Kedves Rosta Erzsébet!

Házat készülünk venni, a házszámunk 247 lenne. Sehol sem találok ezzel kapcsolatos információt, hogy mit jelenthet ez a kombináció ? Remélem tud segíteni! :) :-) Nagyon köszönöm és várom válaszát! Ági
Idézet
0 #34 Rosta Erzsébet 2016-02-28 15:39
Kedves Szilvia!
Örömmel olvasom, hogy kedvező fordulatot vett életük, és a türelmük meghozta gyümölcsét. Érezzék jól magukat az új otthonukban!
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #33 Vassné Szilvia 2016-02-27 21:29
Kedves Erzsébet!
Mint ígértem, megosztom Önnel, ha fog történni valami változás. Nos, örömmel jelentem, hogy e hónap 22-étől ingatlan tulajdonosok lettünk férjemmel, a sok évi "harc" végérvényesen lezárult. (...) Persze továbbra is látom a számokat, gondolom még nem ért véget a pozitív történés. Türelmes leszek továbbra is, és várom az újabb örömteli napokat! :-)
Kívánok Önnek és Mindenkinek boldog időket!
Üdv: Szilvi
Idézet
0 #32 Rosta Erzsébet 2016-01-09 09:59
Kedves Andi!
Már mások is tettek fel hasonló kérdést, de én nem nagyon tudok mit kezdeni a sokszor felbukkanó számokkal. Szerintem egy adott szám gyakori megjelenésének - ha valóban sokkal többször fordul elő, mint azt elvárhatnánk - racionális magyarázata kell, hogy legyen. Ám mivel ön vizionálja a 49-es számot, a sűrű „bevillanása” úgy is felfogható, mintha álmainak visszatérő eleme lenne a „49”-es szám. Ebben a megközelítésben a 49-es szám gyakori vizionálása arra utalhat, hogy önnek már teljesen mindegy, miként végződik, egy hosszú ideje tartó szituáció, vagy - pozitív értelemben - azt a reményét jelezheti, hogy hamarosan kiszabadul kényelmetlen helyzetéből.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #31 Andi 2015-12-28 20:33
Kedves Erzsebet! Nekem eleg gyakran a 49-es szam bukkan fel,de en nekem belulrol jon csak ugy egyszer bevillan. Sokaig azt hittem azt jelenti,hogy akkor fogok meghalni,de aztan elgondolkoztam nem e uzenet? Annyira az angyalokban nem hiszek,de abban igen,hogy valakik segitenek nekunk...Amugy 30-an szulettem es 30 eves vagyok most,ha van jelentosege...V alaszat elore is koszonom!
Idézet
0 #30 Rosta Erzsébet 2015-12-08 12:42
Kedves Szilvia!
Válasza megnyugtatott. Kíváncsian várom a visszajelzését.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #29 Almási Szilvia 2015-12-08 11:21
Kedves Erzsébet!
Semmiképp sem fizetnék azért, hogy megtudjam a választ. ;-)
Köszönöm a válaszokat, de sajnos nem lettem okosabb. Egyszer majd csak elmúlik, de akkor történni is is fog valami,.amit majd megosztok Önnel. (Rá is tüsszentettem :-) )
Minden jót kívánok!
Szilvi
Idézet
0 #28 Rosta Erzsébet 2015-12-07 16:31
Kedves Szilvia!
Én elfogadom, hogy magyarázatot keres erre - az ön által nem véletlennek tekintett - jelenségre, de azért azt tanácsolom, a válaszért senkinek se fizessen.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #27 Almási Szilvia 2015-12-07 16:04
Kedves Erzsébet!
Köszönöm a válaszát! Sajnos nem tudom ezeket a számokat hova tenni, mert egyik sem kapcsolódik eseményekhez. Számomra "ismeretlenek". Ma is legalább 30x láttam a 21-est, és 22x a 44-est. Persze ez csak kb. Sokat vagyok úton, akkor szoktam látni sűrűbben. Régen nem tapasztaltam ilyet, tehát ez most nekem új. Pl. éjszaka ha megébredek, akkor elég sűrűn fordul elő, hogy 02:21, vagy 04:21, vagy xóra 44, és még sorolhatnám. Szerintem ezek nem véletlenek...
Üdvözlettel: Almási Szilvia
Idézet
0 #26 Rosta Erzsébet 2015-12-07 12:16
Kedves Szilvia!
Én nem hiszem, hogy valamilyen kozmikus üzenetről lenne szó, de arra sem gondolok, hogy e számok gyakori felbukkanásával az elhunyt édesanyja próbálna tanácsot adni önnek. Valószínűleg ugyanilyen gyakran találkozhat más számpárokkal is, de ezeket (a 21-et és a 44-et) – valamilyen ismeretlen okból – jobban megjegyzi és rögzíti az emlékezetében. Hogy közelebb juthasson a „rejtély” megfejtéséhez, először is arra kellene feleletet adnia, vajon mit jelentenek, szimbolizálnak önnek ezek a számok. Miként viszonyul hozzájuk? Kapcsolatba hozhatók-e élete valamilyen fontos eseményével? Ha ezekre kérdésekre megtalálja a helyes választ, talán azt is megtudja, hogy mit kellene tennie.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #25 Almási Szilvia 2015-12-05 13:21
Kedves Rosta Erzsébet!
Önhöz fordulok segítségért. 2013 decemberében vesztettem el Drága Édesanyukámat. Majd eltelt kb. fél év, és naponta találkozom a 21-es és a 44-es számmal legalább 30x. Nem túlzok, mindennap látom többször a két számot. Rendszámtábláko n, újságokban, órákon, tv-ben, de sokszor megesik az is, hogy valaki mondja őket. Utána olvastam, mert már úgy érzem/éreztem, hogy valaki üzenni szeretne, de nem értem, hogy mit akar ezzel mondani. A 21-es szám annyit takar, hogy hosszú harc után biztos győzelem. Siker, felívelő karrier. A 44-es szám, az angyalok segítenek, kérjem meg őket, hogy segítsenek, mert addig "nem avatkozhatnak" bele az életembe, míg meg nem kérem őket. Kérem, hogyha tud logikusabb magyarázattal szolgálni, azt nagyon megköszönném. Talán Anyukám próbál üzenni nekem? Köszönöm előre is válaszát!
Idézet

További olvasnivaló

Amber

Az indulás körülményei - ácsorgás, várakozás, izgulás - kísértetiesen hasonlítanak a tegnapihoz. A különbség csupán annyi, hogy akkor az agrai buszra, most pedig a dzsajpurira várunk, s talán az...

Folytatás...

’A hüvelykujjam úgy viselkedik, mint egy…

Üdvözlöm!Nagyon tetszik a honlapja, annyi érdekes olvasnivaló van rajta, hogy egyszerre nincs is rá időm. Én egy kérdésre keresem a választ. Úgy hallottam, hogy a talpon is és a kézen...

Folytatás...

Zserbó, a finom húsvéti sütemény

Akkor is április végére esett a húsvét, amikor jó egy néhány évvel ezelőtt az öreg Skodával - Ausztrián, Németországon és Hollandián keresztül - egyik rokonom barátjához és angol feleségéhez Londonba...

Folytatás...

Arcméretek

Bár hétköznapi értelemben arcon az emberi fej - a homloktól az állig terjedő, a szemeket, az orrot és a szájat is magában foglaló - elülső oldalát értik, jelen esetben elsősorban...

Folytatás...

Pallia és philtrum

A pallia a fiziognómiában az arcnak az orr töve és az ajak közötti részét jelöli. Az elnevezés Lavatertol származik, aki e területet - a fogakat eltakaró funkciójára utalva - a...

Folytatás...

Az igénytelen, olajban gazdag, erőt adó …

A szezám mintegy 80-100 cm magasra növő, egyenes, lágyszárú évelő növény. Széles, lándzsa alakú levelei mélyen erezettek. Sárgásfehér, trombita alakú virágai 3-5 cm nagyra is megnőnek. Termése kétrekeszes kapszula, benne...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?