Rosta Erzsébet weboldala

Örvény a hüvelykujj körömpercén

Hutchinson azt tapasztalta, hogy a hüvelykujjak felső percén található örvények erőt jeleznek a viselkedésben, amely azonban mérséklődhet, ha az egyik hüvelykujjon hurok található.

Fairchild szerint a hüvelykujj körömpercén található örvények megfontolt, óvatos karaktert mutatnak, aki agresszív a vágyai kielégítésében, elismerésre, csodálatra és dicséretre tart igényt. Ez mértéktelenséghez vezethet.

Brandon-Jones az örvényekről dogmatikus csökönyösséget, makacsságot olvasott le. Akiknek a hüvelykujjai körömpercén örvények láthatók, azokat nehéz lebeszélni keményfejűségükről, erre csak akkor van esély, ha a másik hüvelykujjuk felső percén egy ulnáris hurok tűnik fel.

Hoffman úgy találta, hogy a hüvelykujjbegyen az örvények az irányítást kedvelő személy potenciális sikerét mutatják.

Hansen számára a hüvelykujjbegyeken lévő örvények olyan embert jeleznek, aki véghezviszi, amit akar, még ha a szokásos módon ez nem is lehetséges.

Fitzherbert úgy vélte, hogy a hüvelykujjbegy örvénye az ügyek elintézésének sajátos egyéni, individualisztikus módját jelzi.

Dr. Kattakar szerint, ha egy mélyedés fedezhető fel a hüvelykujj örvény lenyomatán vagy rajzolatán, az a jó szerencse jele, kivéve, ha nagyobb kiterjedésű sík területen, egy asszony hüvelykujján található, melynek középső perce gömbölyű. Ez esetben a megbízhatatlanságot, erkölcstelenséget jelez.

Campbell azokról a személyekről, akiknek a hüvelykujjuk felső percén örvény található, azt feltételezte, hogy inkább a harcra hajlanak, mint a szárnyalásra. Ezek az emberek utálják a lazítást, mindig támadásra készek.


Örvény a mutatóujj körömpercén

Hutchinson a mutatóujj körömpercén található örvényről individuális személyre következtetett. Ha az örvény a jobb kéz mutatóujjbegyén található, miközben a bal kéz mutatóujjbegyén hurok van, az esetben az illető a választás, döntés során nagyobb rugalmasságot tanúsít. Akiknek viszont mindkét mutatóujjának körömpercén örvény található, úgy érzik, hogy nemcsak a saját feladatukat kell ellátniuk, hanem másokét is, és meg vannak győződve arról, hogy erre ok nem képesek, vagy legalábbis nem tudják olyan jól ellátni ezt a feladatot, hogy a közösség hasznát szolgálják.

Jaegers a mutatóujj körömpercén lévő spirális örvénynek jó felfogóképességet tulajdonított.

Fairchild úgy vélte, hogy a mutatóujj felső percén található örvény mágneses, vonzó dinamizmust jelenthet. Ezek az emberek szigorú szabályokat állítanak fel maguk számára, és vállalják a felelősséget a jövő terveiért.

Hoffman a mutatóujjak felső perceinek örvényeiről erős személyiséget és önazonosság-tudatot, valamint nagy teherviselő képességgel rendelkező döntéshozót feltételezett.

Asano szerint azok a személyek, akiknek az örvény csak a mutatóujj felső percén jelenik meg, társadalmilag aktív emberek, és állandóan azon vannak, hogy saját elképzeléseiket a gyakorlatban is megvalósítsák. Néha ingerlékenységre, megbízhatatlanságra hajlamosak. Míg esetenként úgy tűnhet, hogy alkalmazkodnak mások akaratához, a valóságban eléggé önzők és ragaszkodnak az elképzeléseikhez.

Fitzherbert a mutatóujj körömpercén lévő örvénynek individualitást tulajdonított, olyan ember jegyének tartotta, aki képes arra, hogy megvalósítsa a saját elképzeléseit.

Fenton és Wright úgy vélték, hogy a mutatóujj körömpercén található örvény olyan személyt jelez, aki nem érti vagy nem képes megérteni mások életmódját, életfelfogását, és minden más dolgot a saját karrierjének rendel alá.

Campbell azokról a személyeket, akiknek a mutatóujjuk felső percén örvény rajzolat van, célorientáltaknak tekintette.


Örvény a középső ujj körömpercén

Hutchinson szerint a középső ujj ujjbegyén található örvények szilárd filozófiai nézeteket valló szubjektumról tanúskodnak, ezek az önálló, független emberek jók lehetnek az eredeti gondolatokat igénylő kutatásban. Az ujjbegyek egyikén található hurok kiszélesíti a látókört. Az ilyen személyek gyakran őszinte, bár nem ortodox, elkötelezettséggel viseltetnek a vallás iránt.

Jaegers úgy találta, hogy a középső ujj felső percén lévő spirális örvény a szervezésben és a kategorizálásban zseniális embert valószínűsít, akit nem lehet megzavarni vagy tévútra vezetni.

Fairchild a középső ujj felső percén lévő örvényről egy kézzelfogható, konkrét, földön járó életfilozófiát igénylő, jó szervezőt feltételezett.

Hoffman szerint a középső ujj ujjbegyén megjelenő örvények a családdal, a lakással, az otthonnal és a karrierrel való kiemelt törődést jelzik.

Fitzherbert vélelmezése alapján a középső ujj felső percén található örvény esetén az individualizmus a munka világában fejeződik ki, gyakran szokatlan karrierek, életpályák kiválasztása jellemzi.

Fenton és Wright számára a középső ujj körömpercén található örvény erősíti az egyénnek az önhittségét, önbecsülését szolgáló dolgok, ügyek iránti aggodalmát.

Campbell a középső ujj ujjbegyein található örvényekről kiváló képességgel rendelkező embereket feltételezett, akik meg tudják választani, milyen viselkedés felel meg saját céljaiknak, és milyen a közösség érdekeinek. Ezek az emberek, ha szükséges nagyon egoisták, hajlamosak saját útjukat járni, saját normáik szerint cselekedni.


Örvény a gyűrűsujj körömpercén

Gettings szerint, ha az ujj körömpercein csak egyetlen örvény van, az is a gyűrűsujjon található, akkor abból az önkifejezés eredetisége olvasható ki. Úgy gondolta, hogy az örvény izolálja a hozzátartozó ujj jellemzőit, és ezeket a tulajdonságokat különös jelentőséggel ruházta fel.

Hutchinson a gyűrűsujj felso percén található örvényekről úgy találta, hogy azok választóképességet jeleznek a szépség és boldogság ideáiban. Ezek a személyek saját preferenciáikat követik, döntésükről nem beszélhetők le, nem számít mennyire liberális a választásuk vagy magatartásuk. Ha az ujjak felső ízének egyikén hurok található, az nagyobb szelektivitást enged meg a személyes választásban.

Jaegers elméletében, akiknek a gyűrűsujj körömpercén spirális örvény látható, azok képesek megtalálni a hibát a tervekben és a célokban, és igen nagy tisztán látással, éleslátással, megkülönböztető-képességgel rendelkeznek.

Fairchild szerint, akik a gyűrűsujjuk körömpercén viselnek örvényt, rejtélyes képességekkel rendelkeznek az igazságtalanságok feltárásában. A moralitás és az igazság kiváló tanítói. Erős összpontosításra van szükségük, hogy sikerrel realizálhassák határtalan szeretet-, szabadság- és felfedezési vágyukat.

Hoffman azt tapasztalta, hogy a gyűrűsujj körömpercén lévő örvény a kreatív talentum mellett azt is jelzi, hogy az illető nem könnyen befolyásolható, amikor választás előtt áll.

Fitzherbert a gyűrűsujj felső percén található örvényről művészi képességeket feltételezett.

Fenton és Wright a gyűrűsujj körömpercén lévő örvényről olyan személyre következtettek, aki ízlését, nézetrendszerét már élete korai szakaszában kialakította, ezért nehéz őt megváltoztatni, szinte lehetetlen felfogásának módosítására, életszemléletének korrigálására bírni. Az illetőben megvan az erő, hogy rákényszerítse akaratát környezetére, képes irányítani partnerei érzelmeit és tevékenységét.

Campbell szerint egy örvény a gyűrűsujj körömpercén erős koncentrációt jelez a tevékenységekben. Ne szakítsuk félbe az ilyen személyt, amikor dolgozik vagy telefonál. Zaklatottá, idegessé és esetleg dühössé válik, amikor összpontosítását megtörik. Igényli, hogy befejezhesse a feladatát, mielőtt a következőbe belekezdene.


Örvény a kisujj körömpercén

Gettings az ujjbegyeken megjelenő örvényeket megfigyelve azt találta, hogyha egyetlen örvény van a kézen és az a kisujj körömpercén található, akkor az a kapcsolatokban individualitást, egyéni jelleget, a hagyományostól eltérő típust jelez mind a szexben, mind a pénzügyekben.

Hutchinson feltételezte, hogy a kisujjak felső ízén található örvények olyan személyekről tanúskodnak, akik lelkiismeretes gondját viselik a szervezetnek, bármire is vállalkozzanak. Az ember azt hihetné, hogy az ilyen személyek kiváló szónoki képességgel rendelkeznek, ám ez csak akkor figyelhető meg, ha mélyen megindítja, megrendíti őket valami, például egy tragédia. Egyébként lehet, hogy nem szívesen szólalnak meg, és szívesebben maradnak a háttérben.

Jaegers a kisujj felső percén található spirális örvényt az individualista személy belső koncentrációjának jeleként fogta fel, az ilyen emberek a problémák összes oldalát látják, ezért nehezebben hozzák meg döntéseiket.

Fairchild a kisujj körömpercén található örvényről azt mondta, hogy az emberek iránti megértést jelképezi. Azonban ezek a személyek hajlamosak félrevonulni. Emellett keresik a jómódot is.

Brandon-Jones szerint a kisujj felső ízén található örvények olyan mértékű független gondolkodást jelezhetnek, hogy ezeknek a személyeknek hosszú időre van szükségük ahhoz, hogy megértsék őket vagy szimpatizáljanak velük.

Hoffman úgy találta, hogy a kisujj körömpercén található örvények idealizmust és várakozásokat jeleznek a közeli, szoros kapcsolatokban.

Fitzherbert az örvény rajzolatról azt tapasztalta, hogy a kisujj ujjbegyén nagyon ritka.

Fenton és Wright szerint a kisujj körömpercén található örvény konfliktust jelez, a szégyelősség, a befelé fordulás és a szellemi horizontjának kitágítási igénye által vezérelt tanító vagy kutató között.

Campbell a kisujj ujjbegyén lévő örvényről olyan egyént feltételezett, aki akkor is felszólal, vagy félbeszakítja a társalgást, ha mondanivalójának semmi köze nincs a társalgás témájához, és olyan hosszan beszél, mellyel azt a látszatot kelti, hogy a téma jelentőséggel bír.


Örvény több ujj körömpercén

Compton megfigyelte, hogy akiknél az összes ujjbegy-rajzolat örvény mintázatú, azok kivétel nélkül makacs individualisták.

Asano szerint azok, az emberek, akiknek az első két ujjbegyén (hüvelykujj és mutatóujj) örvények találhatók, nem szívesen tárulkoznak ki, és nem hajlandóak mások akaratának engedelmeskedni. Pozitív beállítottságúak, az életben aktívak és nem félnek a kudarcoktól. Ha az örvények mindkét kéz mindkét ujjbegyén megtalálhatóak, az illetők aktív, kalandvágyó személyek.
Úgy vélte továbbá, hogy a gyűrűs- és a kisujjak örvény ujjlenyomatai az eredeti gondolkodással, a másik nem iránti érdeklődéssel és a művészi képességekkel kapcsolatosak, és kulcsszerepet játszanak a szubjektum esztétikai ízlésének, kreatív képességeinek és szerelmi elvárásainak, szeretetvágyának megértésében. Ha a mindkét kéz gyűrűs- és kisujjának körömpercein örvények találhatók, az illető szenvedéllyel viseltetik a másik nem iránt, nagy kreatív és esztétikai képességekkel bír, a közönségest messze meghaladó intuícióval rendelkezik, és megérti mások gondolatát, elképzelését.
Emellett azt is megállapította, hogy akiknek minden ujjvégükön örvény található, kiemelkedő művészi talentummal, de egyúttal könnyen sérülő egóval bírnak. Gyakran fordul elo, hogy szeretetüket, szerelmüket visszautasítják, miközben hajlamosak arra, hogy lenézzék azokat, akik csodálják vagy szeretik őket.

Fitzherbert azt tapasztalta, ha az örvények mindkét kéz gyűrűs- és kisujj körömpercein megtalálhatóak, az a jövőbelátás, a sejtelmek és a mentális benyomások szokatlanul aktív tudatalatti késztetését jelzi.

Fenton és Wright azokat a személyeket, akiknek több ujjbegyén van örvény, antihősöknek tartották, ezek hűvös, erős érzelmi kontroll alatti számító emberek, akik esetében fontos, hogy a partnerük mögöttük álljon, támogassa őket, vagy más életpályát, eltérő karriert folytasson.

 

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #2

Kedves Rózsi, köszönöm az észrevételt, magam is úgy gondolom, hogy néhány cikknek vagy elemzésnek jót tenne a megfelelő illusztrálás. Már eddig is előfordult, hogy régebbi írásaimat ábrákkal, képekkel egészítettem ki, a jövőben - amennyire az időm engedi - igyekszem erre még nagyobb figyelmet fordítani. Hasonlóan gondolkodhatunk, mert a példaként említett, körmökről szóló írásom átdolgozását, kiegészítését már korábban elterveztem: Erzsébet

2009-10-02 09:24:35

RRozsi #1

En most talaltam ra erre a gazdag website-ra, de hianyolom az illusztralasat egy-egy elemzesnek /pl.korom/. Tovabbi sok sikert kivanok: Rozsi

2009-10-01 05:08:53