Rosta Erzsébet weboldala


Az íves rajzolatoknak két fajtája ismert: az egyszerű- és a tornyos ív. Mindkét rajzolat jellemzője, hogy a papillák áthaladnak az ujjbegyen és nem oda térnek vissza, ahonnan elindultak.

Egyszerű ív

Az egyszerű ívnél az ujjbegyen lévő rajzolatot alkotó papilláris vonalak az egyik oldalról elindulva szinte vízszintesen haladnak át a másik oldalra, közép tájt egy egészen lapos ívet képezve. E rajzolaton nincs delta formáció.

 

 

Tornyos ív

A tornyos ív esetében a papilláris vonalak haladási iránya megegyezik az egyszerű ív irányával, mindössze abban tér el tőle, hogy a fodorszálak az ujjbegy középső részén magas toronyként vagy sátorszerűen felemelkednek, majd onnan éles ívben visszahanyatlanak és távoznak az ujjbegy másik széle felé. Ennek a mintának csak áldeltája van. 

 

Kézelemzők megállapításai az íves rajzolatokkal jelzett karakterjegyekről


Jaquin értelmezésében az ív mintázat zárkózott, tartózkodó, érzelmeit elfojtó, a spontaneitás hiányával küzdő embert jellemez. Az ilyen személy természeténél fogva gyanakvó, önvédelemből titoktartó. Megbántottnak, sértettnek érzi magát, és neheztel mások eredményeire, akiknek nincsenek olyan hiányosságaik, amely gátja lehet sikereiknek.

A tornyos ív mintázatúakat nyugodtabb, muzikálisabb embereknek találta, mint az egyszerű ívűeket. Feltételezésében a sátorszerűen felemelkedő ív érzékeny, érzelmes, idealista, művészi temperamentummal, tiszta érzékeléssel és helyes megítéléssel rendelkező, ugyanakkor túlfeszített idegrendszerű, sértődékeny, impulzív embert takar, aki viszont lehet, hogy tehetség, rátermettség vagy elkötelezettség nélküli.


Fred Gettings az ívet a durva, érzéketlen és keményszívű ember visszatérő jelének tekintette. Úgy vélte, hogy ezt némiképp finomítja, ha az ív sátorszerű alakot ölt. Szerinte az ívekkel rendelkező emberek kihívóan makacsok, csökönyösek.


Dr. Scheimann (Eugene Scheimann, M.D.: Orvosi egészségtanácsok a palmisztria alapján, 1969.) azt vélelmezi, hogy az egyszerű ív bizonytalan, önbizalomhiányban szenvedő emberről árulkodik, aki megkérdőjelezi döntéseinek és cselekedeteinek helyességét. Ez a típus a hibák elkerülése miatti folytonos aggodalma következtében az életkora előre haladásával egyre inkább befelé fordulóvá, önelemzővé válik.

A tornyos íveknél megfigyelte, hogy akiknek a kezén ilyen rajzolat található, olyanok mintha a szűz jegyében születtek volna; erősen befolyásolja őket a környezetük, és könnyen kizökkennek az egyensúlyukból. Scheimann kiegészítésként még megjegyezte, hogy ezek egyúttal a béke, a harmónia és az idealisztikus boldogság jegyei is.


Jaegers az ív típusú ujjbegyrajzolatok tulajdonosát becsületes, megbízható embernek jellemezte. Az egyszerű ívet erkölcsös, konzervatív felfogású, hallgatag emberek sajátságának tekintette, akik hajlanak a puritán életre, még akkor is, ha van bennük némi érzékiség.

A sátorszerű ívűeket két csoportba sorolta: az egyikbe azok tartoznak, akiknél az ív alján áldelta vagy háromszög található, a másikba pedig azok, akiknek az ívén ez a formáció nem lelhető fel. Az első csoport tagjai fizikai és szellemi tevékenységet egyaránt szívesen végeznek, azoknak viszont, akiknél nincs az ív alján áldelta, állandó foglalatosságra van szükségük. Az első csoportba tartozó személyek szeretnek kommunikálni, lelkesek, kutató elmével rendelkeznek. Hajlamosak lehetnek arra, hogy maximalistává váljanak. Jóhiszeműségük és becsületességük kiszínezi várakozásukat, emiatt gyakran rosszul ítélnek meg másokat, ugyanis mindenkit ugyanolyan tisztának és egyenesnek vélnek, mint amilyenek maguk. A második csoportba tartozó személyeknek kiváló műszaki érzékük lehet, és jól tudnak bánni az állatokkal.

Jaegers megfigyelte továbbá, hogy az ujjbegyrajzolatok teljes értéke attól is függhet, hogy milyen kéztípuson találhatók. (A kéz alakját az ujjak formája határozza meg. A kezek hét csoportba sorolhatók, három négyszögletes, három háromszögletes vagy hegyes alakú, egy pedig a vegyes vagy kevert típusba tartozó, e kéztípusoknak különböző variánsai is ismertek. Tömören definiálva: a négyszögletes [elemi-, négyszögletes-, spatulás-] kezűek földön járó emberek, gondolkodásban, cselekedetben gyakorlatiasak; a háromszög alakú [filozofikus-, kónikus-, pszichikus-] kezűek szellemi-lelki beállítottságúak, idealisták, gyakorta elszakadnak a valós világtól. A vegyes kézen többféle ujjalakzat is megfigyelhető, mivel az ujjformák a képességekre utalnak, a többfajta ujjvégződés a gondolatok sokszínűségét, a célkitűzések változatosságát jelképezi. A vegyes kezűek ügyesen alkalmazkodnak az emberekhez és a körülményekhez. Mint a vízfolyás, állandóan változnak.)


White szerint, az egyszerű íves rajzolat olyan személyt jelez, aki előítélet-mentesen jól elrendezettnek, szabályosnak, célszerűnek látja a világot.


Brandon-Jones az egyszerű ívet a megbízhatóság jelének tartotta, az ilyen rajzolattal bíró személy megtartja az ígéretét. A sátorszerű ív - a feltételezése alapján - viszont olyan érzelmi szenzitivitást jelent, amely könnyen instabilitásra vezethet. Ezek az emberek nagyon érzékenyek, csendesek, békés környezetet igényelnek.


Magas ívEnid Hoffman (Enid Hoffman: Kezek, egy átfogó útmutató a palmisztriához, 1985.) a magas ívet sátorszerű ívként írja le. Az ilyen rajzolattal rendelkezőket a csúcsra vágyó hegymászókhoz hasonlítja. Ezek az emberek gyakran foglalkoznak a társadalmi reformokkal, mozgalmakkal és a közjavakkal összefüggő politikai kérdésekkel. A magas ívek között kétféle típust különböztet meg: az egyiken található zárt terület (melyet trirádiusznak nevez), a másikon pedig nem. A trirádiusz nélküli ív olyan személyekre jellemző, akik csak nagy nehézségek árán képesek megnyerni másokat a saját ügyüknek. Gettingshez hasonlóan, ő is megerősíti, hogy az ívek makacsságot jeleznek, ezek az emberek nem szeretik, ha irányítják őket. Ugyanakkor gyakorlatiasak, megbízható, szorgalmas természetűek.


Andrew Fitzherbert az egyszerű ívet bizalmatlan, gyanakvó és gyakorlatias ember sajátosságának tartja, aki csak annak hisz, amit lát. Ezek az emberek kiegyensúlyozottak, hasznosak és realisták lehetnek, azonban lassan reagálnak, illetve nehezen fogadják el a változásokat.

Fitzherbert úgy vélte, hogy a magas ívvel rendelkezők idealisták és általában ügyesebbek, mint az egyszerű ívvel bírók. A sátorszerű ívet a lelkesedés egyik jelének vélte. Mint írja, ezek az emberek a közönséges ív jellemzőit hordozzák, azonban sokkal jobban beleélik magukat abba, amit csinálnak.


Dukes az egyszerű ív típus esetében társaság- vagy csoport-orientált személyt azonosított, aki gyakran artikulálatlan, bizalmatlan, csak az élet ritmusaival van harmóniában. E jel jellemzően a védelemhez és a biztonsághoz kapcsolódik és gátlással szokott együtt járni. A sátorszerű ívnek tüzes jelleget tulajdonított, amely hiperaktív és energikus, érzésekkel teli és impulzív személyek jellemzője.


Kattakar az egyszerű ívet a zárkózott személy ismérvének tekinti, aki elrejti érzelmeit és érzéseit. Az ilyen ember hiába mutatja egy erős akaratú személy képét, valójában bizonytalan, hezitáló és állandóan zavarba jön. Ez annyira elnyomja őt, hogy akaratos, konok tulajdonságokat produkálhat, azonban ezek a mechanizmusok is a félszegség látszatát kelthetik.

A tornyos ívről azt feltételezte, hogy a hurok rajzolatnál idegesebb, izgatottabb tevékenységet, aktivitást jelez. Szerinte az ilyen mintázattal rendelkezők érzékeny idegrendszerűek, izgatottak és könnyen reagálnak az érzelmi stimulációra. Természetes módon érintik őket a zenei dallamok, melódiák, idealisták és túl sokat várnak az élettől.


Ray Douglas (R. Douglas: Palmisztria és a Belső Én, 1995.) a rajzolatokkal foglalkozva arra a következtetésre jutott, hogy az alacsony ív a szkeptikus, óvatos ember sajátja, a magas ív viszont a gyors és fogékony elme jele, de egyidejűleg impulzív és túlságosan érzékeny természetet is jelezhet.


Rita Robinson (R. Robinson: Egészség a kezeidben, 1993.) kiegészítve a különböző jellemzők kommentálását, a sátorszerű ívről azt írta, hogy az a kifejezésbeli nehézségek, a zárkózottságra való hajlamnak és az érzelmi bizonytalanságnak a jele.


Sátorszerű ívFenton és Wright (Sasha Fenton és Malcolm Wright: Az élő kéz, 1986. és Palmisztria avagy hogyan találhatjuk meg a sikert, a szerelmet és a boldogságot, 1996.) szerint az ívek inkább szégyelősségből adódó befelé fordulást, diszkréciót, visszahúzódást, védekező állást jelezhetnek, az ilyen átlagos és gyakorlatias embernek rendszerint nem könnyű az élete.

A sátorszerű ívet, az örvény intenzitását a hurok flexibilitásával ötvöző talentum jelvényének tartották. Szerintük ezek olyan egyént mutatnak, aki ugyan lehet, hogy idealista, de hiányában van az alkalmazkodó-képességnek. Ez a lelkes személy könnyen kihozható a rendes kerékvágásból, ha a körülmények megváltoznak és nagyon érzékeny a kritikára. Ha az ívben egy elkerített zárt terület fedezhető fel, amely hasonlíthat egy kis örvényhez, az a mások tanácsára nem hallgató, önfejű, "mindent-maga-tud-a-legjobban" személyt jelezhet.